Visa allt om Stora Hotellet Markaryd AB
Visa allt om Stora Hotellet Markaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 349 5 257 5 420 4 417 4 441 4 284 4 246 4 872 4 818 3 267
Övrig omsättning 66 91 20 13 21 13 3 - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 144 358 1 508 49 731 330 583 350 47 201
Resultat efter finansnetto 1 119 288 1 390 -89 599 180 396 171 -104 96
Årets resultat 861 221 801 -38 494 212 104 121 -19 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 372 2 303 2 380 2 515 2 698 2 898 3 144 3 465 3 655 3 690
Omsättningstillgångar 2 390 2 489 3 861 2 564 2 720 2 193 1 861 1 498 1 162 1 627
Tillgångar 4 762 4 792 6 241 5 078 5 418 5 091 5 005 4 963 4 817 5 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 877 2 016 1 795 994 1 032 538 325 221 100 119
Obeskattade reserver 379 362 362 0 51 131 245 0 0 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 487 1 368 2 968 3 198 3 363 3 526 3 683 3 845 4 049 4 322
Kortfristiga skulder 1 018 1 046 1 116 886 971 896 750 896 667 790
Skulder och eget kapital 4 762 4 792 6 241 5 078 5 418 5 091 5 005 4 963 4 817 5 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 212 305 301 215 301 336 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 751 1 580 1 379 1 025 1 117 853 935 1 084 1 008 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 762 664 550 385 482 462 403 512 488 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 415 5 348 5 440 4 430 4 462 4 297 4 249 4 872 4 818 3 275
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 8 8 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 705 584 602 491 493 536 531 696 602 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 252 218 163 186 203 194 272 231 139
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 243 480 1 642 232 1 024 752 968 721 369 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,77% -3,01% 22,71% -0,54% 3,66% 0,89% -12,85% 1,12% 47,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,07% 7,66% 24,52% 1,26% 13,70% 6,48% 11,69% 7,09% 1,02% 3,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,05% 6,98% 28,23% 1,45% 16,71% 7,70% 13,78% 7,22% 1,02% 6,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,15% 79,47% 85,81% 85,06% 85,09% 81,91% 84,57% 82,57% 80,12% 81,21%
Rörelsekapital/omsättning 21,61% 27,45% 50,65% 37,99% 39,38% 30,28% 26,17% 12,36% 10,27% 25,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,62% 47,96% 33,29% 19,57% 19,74% 12,46% 10,10% 4,45% 2,08% 3,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,03% 225,33% 334,77% 279,35% 271,68% 235,16% 233,07% 158,15% 160,12% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...