Visa allt om Limerick Publishing AB
Visa allt om Limerick Publishing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-06
Nettoomsättning 1 300 1 582 1 520 1 571 1 781 1 707 1 953 2 353 1 880 1 792
Övrig omsättning - - - - 10 36 38 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 080 759 737 657 688 686 954 1 612 1 259 932
Resultat efter finansnetto -1 054 2 481 2 445 2 358 2 147 1 887 2 300 1 787 12 938 -230
Årets resultat -1 345 5 705 2 461 2 177 2 050 1 008 3 545 3 580 14 998 113
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 355 40 275 40 083 40 132 40 158 40 164 40 225 40 274 40 043 40 011
Omsättningstillgångar 5 363 6 025 3 207 3 240 4 634 2 988 3 101 3 308 3 295 5 389
Tillgångar 45 718 46 300 43 290 43 373 44 792 43 152 43 326 43 582 43 338 45 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 830 34 735 29 531 27 569 25 993 24 443 24 135 21 290 18 409 3 711
Obeskattade reserver 0 0 2 780 2 969 2 869 2 815 2 325 1 686 489 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 19 290 23 692 40 000
Kortfristiga skulder 12 888 11 566 10 980 12 834 15 931 15 895 16 866 1 316 747 1 527
Skulder och eget kapital 45 718 46 300 43 290 43 373 44 792 43 152 43 326 43 582 43 338 45 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 730 433 459 450 395 314 208 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 462 433 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 164 133 134 190 276 289 284 238 228 208
Utdelning till aktieägare 0 0 500 500 600 500 700 700 700 300
Omsättning 1 300 1 582 1 520 1 571 1 791 1 743 1 991 2 353 1 880 1 792
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 707 1 953 2 353 1 880 1 792
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 756 716 565 458 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 067 772 796 724 753 747 1 015 1 626 1 275 938
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,83% 4,08% -3,25% -11,79% 4,34% -12,60% -17,00% 25,16% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,64% 6,05% 6,38% 6,21% 6,05% 6,24% 7,11% 6,20% 35,49% 2,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -57,69% 176,93% 181,64% 171,55% 152,05% 157,64% 157,81% 114,83% 818,14% 54,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,54% 97,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -578,85% -350,25% -511,38% -610,69% -634,31% -756,12% -704,81% 84,66% 135,53% 215,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,81% 75,02% 72,95% 68,61% 62,75% 61,45% 59,57% 51,64% 43,29% 8,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,61% 52,09% 29,21% 25,25% 29,09% 18,80% 18,39% 251,37% 441,10% 352,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...