Visa allt om Radio Innovation Sweden AB
Visa allt om Radio Innovation Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 966 130 150 68 696 1 618 1 097 1 764 0 440
Övrig omsättning 1 750 110 - - 120 200 600 550 550 1 025
Rörelseresultat (EBIT) -163 -83 28 -141 -88 142 -49 773 -861 -211
Resultat efter finansnetto -162 -83 28 -141 -75 140 -61 750 -366 -579
Årets resultat -162 -83 28 -141 -75 140 -61 750 -366 -579
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 871 3 152 2 786 2 802 2 823 2 726 2 546 1 937 1 410 877
Omsättningstillgångar 6 504 2 361 82 75 94 358 490 772 793 5 026
Tillgångar 11 375 5 514 2 868 2 878 2 917 3 084 3 036 2 709 2 203 5 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 226 1 389 1 472 1 444 1 584 1 659 1 519 1 580 831 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 829 1 115 1 354 1 406 1 305 1 367 1 332 839 562 4 244
Kortfristiga skulder 4 319 3 010 43 28 28 57 185 290 811 911
Skulder och eget kapital 11 375 5 514 2 868 2 878 2 917 3 084 3 036 2 709 2 203 5 902
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 134 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 142 42 0 0 174 358 351 115 317 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 352 0 0 0 47 104 96 33 89 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 716 240 150 68 816 1 818 1 697 2 314 550 1 465
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - 0 0 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 483 - - - 348 809 549 1 764 - 440
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 - - - 111 231 228 185 430 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -100 -41 45 -121 -52 178 -17 824 -758 -126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2 181,54% -13,33% 120,59% -90,23% -56,98% 47,49% -37,81% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,42% -1,51% 0,98% -4,86% -2,54% 4,64% -1,48% 29,72% - -3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,43% -63,85% 18,67% -205,88% -10,63% 8,84% -4,10% 45,63% - -43,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -15,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,67% -499,23% 26,00% 69,12% 9,48% 18,60% 27,80% 27,32% - 935,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,78% 25,19% 51,32% 50,17% 54,30% 53,79% 50,03% 58,32% 37,72% 12,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,48% 76,51% 55,81% 60,71% 128,57% 526,32% 253,51% 266,21% 97,78% 551,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...