Visa allt om Euron Entreprenad AB
Visa allt om Euron Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 954 1 244 861 3 474 1 737 701 1 607 2 127 2 741 3 161
Övrig omsättning - 17 6 - 166 15 48 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 -146 25 135 99 116 -443 -201 112 -73
Resultat efter finansnetto 12 -148 20 128 99 116 -450 -204 98 -80
Årets resultat 12 -143 15 128 99 116 -479 -204 98 -80
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 234 374 514 294 1 52 214 576 815
Omsättningstillgångar 217 86 401 99 128 433 352 793 744 988
Tillgångar 312 320 775 613 422 435 404 1 007 1 321 1 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 224 367 352 324 325 209 238 292 194
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 57 109 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 92 351 152 98 109 195 769 1 029 1 608
Skulder och eget kapital 312 320 775 613 422 435 404 1 007 1 321 1 802
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 180 180 180 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 180 0 0 180 180 0 0 0 0 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 57 0 34 93 64 37 97 102 50 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 954 1 261 867 3 474 1 903 716 1 655 2 159 2 741 3 161
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 954 1 244 861 3 474 1 737 701 1 607 2 127 2 741 3 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 239 - 41 276 248 43 299 282 243 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 -6 165 275 144 167 -389 161 474 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,31% 44,48% -75,22% 100,00% 147,79% -56,38% -24,45% -22,40% -13,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% -45,63% 3,23% 22,02% 23,46% 26,67% -109,65% -19,66% 8,48% -4,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,36% -11,74% 2,90% 3,89% 5,70% 16,55% -27,57% -9,31% 4,09% -2,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,09% 18,09% 41,11% 20,75% 24,58% 58,06% 9,89% 27,03% 33,97% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,20% -0,48% 5,81% -1,53% 1,73% 46,22% 9,77% 1,13% -10,40% -19,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,64% 70,00% 47,35% 57,42% 76,78% 74,71% 51,73% 23,63% 22,10% 10,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 301,39% 93,48% 114,25% 65,13% 130,61% 397,25% 180,51% 103,12% 72,30% 61,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...