Visa allt om Strängnäs Golvtjänst AB
Visa allt om Strängnäs Golvtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 064 2 981 2 398 2 776 2 853 2 703 3 063 2 605 2 540 3 151
Övrig omsättning 267 310 289 333 126 132 136 158 112 114
Rörelseresultat (EBIT) 347 727 189 584 213 181 572 554 130 279
Resultat efter finansnetto 291 662 108 494 142 120 535 495 17 179
Årets resultat 322 457 81 285 101 194 290 269 17 126
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 102 4 148 4 216 4 257 4 100 3 101 3 072 3 050 3 145 3 079
Omsättningstillgångar 1 040 1 066 756 1 032 681 972 1 589 1 236 816 967
Tillgångar 5 143 5 214 4 972 5 289 4 780 4 073 4 661 4 286 3 960 4 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 088 1 966 1 569 1 688 1 463 1 481 1 567 1 397 1 128 1 201
Obeskattade reserver 334 461 388 388 263 263 413 276 150 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 271 2 422 2 573 2 724 2 602 1 881 1 972 2 063 2 168 2 092
Kortfristiga skulder 449 364 441 488 452 448 709 550 514 593
Skulder och eget kapital 5 143 5 214 4 972 5 289 4 780 4 073 4 661 4 286 3 960 4 046
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 700 771 520 637 705
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 728 760 760 646 0 43 28 172 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 336 293 319 312 296 296 232 368 374
Utdelning till aktieägare 0 200 60 200 60 120 280 120 0 90
Omsättning 3 331 3 291 2 687 3 109 2 979 2 835 3 199 2 763 2 652 3 265
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 532 1 491 1 199 1 388 1 427 1 352 1 021 868 847 1 050
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 550 539 553 487 517 382 265 396 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 428 808 268 671 294 274 674 640 245 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,78% 24,31% -13,62% -2,70% 5,55% -11,75% 17,58% 2,56% -19,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,75% 13,96% 3,80% 11,08% 4,60% 4,64% 12,31% 12,95% 3,33% 6,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,33% 24,42% 7,88% 21,11% 7,71% 6,99% 18,74% 21,31% 5,20% 8,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,25% 69,57% 69,43% 70,06% 57,69% 64,59% 66,24% 68,64% 69,13% 63,95%
Rörelsekapital/omsättning 19,29% 23,55% 13,14% 19,60% 8,03% 19,39% 28,73% 26,33% 11,89% 11,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,66% 44,60% 37,64% 37,64% 34,66% 41,12% 40,15% 37,34% 31,21% 32,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,63% 292,86% 162,36% 201,43% 142,92% 207,14% 214,10% 212,18% 147,28% 157,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...