Visa allt om Lasse Ramquist Aktiebolag
Visa allt om Lasse Ramquist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 833 6 067 5 576 13 481 12 589 7 017 2 882 2 677 2 097 1 673
Övrig omsättning - - - 71 - 81 2 252 1 121 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 658 4 684 4 598 8 267 6 495 4 373 4 055 3 247 1 393 -2 352
Resultat efter finansnetto 4 829 4 195 4 526 8 256 6 354 4 227 3 984 703 1 757 -2 029
Årets resultat 4 080 2 395 2 805 4 527 3 485 2 687 3 213 12 1 032 -2 397
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 211 22 860 19 379 18 612 13 490 11 726 9 229 7 755 8 620 9 844
Omsättningstillgångar 8 693 9 768 9 433 7 842 8 065 3 873 2 157 3 483 4 151 959
Tillgångar 35 904 32 629 28 811 26 454 21 554 15 599 11 386 11 238 12 771 10 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 469 18 544 16 299 13 494 8 967 5 482 4 358 1 145 1 133 101
Obeskattade reserver 7 707 8 137 7 256 6 417 4 327 2 725 2 164 1 733 1 498 1 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 2 252 3 373 3 373
Långfristiga skulder 3 920 4 632 3 788 4 329 4 543 4 988 3 707 4 929 5 638 4 724
Kortfristiga skulder 1 808 1 317 1 469 2 214 3 717 2 403 1 156 1 179 1 129 1 408
Skulder och eget kapital 35 904 32 629 28 811 26 454 21 554 15 599 11 386 11 238 12 771 10 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 348 330 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 115 126 0 0 48 50 49 0 58 3 429
Utdelning till aktieägare 155 155 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 833 6 067 5 576 13 552 12 589 7 098 5 134 3 798 2 097 1 673
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 917 3 034 5 576 13 481 12 589 7 017 2 882 2 677 2 097 1 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 258 244 229 209 106 115 113 192 184 3 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 799 4 816 4 703 8 373 6 593 4 467 4 152 3 342 1 494 -2 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,86% 8,81% -58,64% 7,09% 79,41% 143,48% 7,66% 27,66% 25,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,70% 15,08% 16,93% 31,94% 30,63% 28,09% 43,77% 29,22% 16,12% -16,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 84,35% 81,08% 87,48% 62,68% 52,44% 62,43% 172,94% 122,67% 98,19% -106,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 92,83% 65,93% 57,22% 100,00% 84,73% 100,00% 100,00% 99,28%
Rörelsekapital/omsättning 118,04% 139,29% 142,83% 41,75% 34,54% 20,95% 34,73% 86,07% 144,11% -26,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,32% 76,28% 76,22% 68,89% 56,40% 48,02% 52,28% 21,29% 17,32% 8,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 480,81% 741,69% 642,14% 354,20% 216,98% 161,17% 186,59% 295,42% 367,67% 68,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...