Visa allt om Tosseryds Billackering AB
Visa allt om Tosseryds Billackering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 988 9 310 8 597 7 015 6 897 5 849 6 121 6 600 6 466 6 214
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 856 1 097 1 061 305 413 108 365 298 13 61
Resultat efter finansnetto 856 1 100 1 067 306 412 103 359 301 9 45
Årets resultat 351 474 616 162 215 50 191 173 3 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
Omsättningstillgångar 3 890 2 959 3 281 2 412 2 497 1 571 1 536 1 703 1 072 1 093
Tillgångar 3 890 2 959 3 281 2 412 2 497 1 571 1 536 1 717 1 086 1 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 798 1 048 1 574 958 796 581 571 380 279 276
Obeskattade reserver 864 796 640 369 289 179 149 55 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 228 1 115 1 067 1 085 1 412 812 817 1 282 807 831
Skulder och eget kapital 3 890 2 959 3 281 2 412 2 497 1 571 1 536 1 717 1 086 1 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 2 206 2 387 2 401 2 023 1 892 1 523 1 401 1 480 1 668 1 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 661 478 579 464 463 478 503 549 619 526
Utdelning till aktieägare 600 600 1 000 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 8 988 9 310 8 597 7 015 6 897 5 849 6 121 6 600 6 466 6 214
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 7 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 124 1 164 1 075 1 002 985 1 170 1 224 1 320 1 078 1 243
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 366 378 362 344 405 387 413 375 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 856 1 097 1 061 305 413 108 365 298 13 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,46% 8,29% 22,55% 1,71% 17,92% -4,44% -7,26% 2,07% 4,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,03% 37,21% 32,58% 12,89% 16,70% 6,87% 23,76% 17,59% 1,29% 5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,53% 11,83% 12,43% 4,43% 6,05% 1,85% 5,96% 4,58% 0,22% 0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,21% 84,35% 84,02% 81,08% 81,43% 82,17% 80,02% 79,06% 77,90% 77,33%
Rörelsekapital/omsättning 18,49% 19,81% 25,75% 18,92% 15,73% 12,98% 11,75% 6,38% 4,10% 4,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,84% 56,40% 63,19% 50,99% 40,41% 45,38% 44,32% 24,44% 25,69% 24,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,02% 241,97% 284,91% 200,83% 160,48% 165,76% 157,77% 112,71% 101,12% 101,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...