Visa allt om Visact AB
Visa allt om Visact AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 249 87 428 455 501 198 520 654 1 043 1 350
Övrig omsättning - 18 - - 44 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -18 -6 -1 93 -134 -205 -40 199 154
Resultat efter finansnetto -1 -18 -14 -12 83 -134 -206 -44 191 147
Årets resultat -1 -18 -14 -12 83 -134 -23 0 107 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 0 126 176 229 12 29 486 774 825
Omsättningstillgångar 82 71 33 36 60 18 172 143 249 200
Tillgångar 112 71 159 213 289 30 201 629 1 023 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 52 20 34 46 -37 97 329 329 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 184 233 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 112 136 163 12 39 7 45 80
Kortfristiga skulder 61 19 27 43 79 56 66 109 416 403
Skulder och eget kapital 112 71 159 213 289 30 201 629 1 023 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 207 333 338 400 651
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 160 155
Löner till övriga anställda 126 60 254 273 271 0 0 17 54 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 19 84 94 94 94 188 156 209 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 249 105 428 455 545 198 520 654 1 043 1 350
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 249 87 428 455 501 198 520 654 522 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 197 90 338 367 365 301 590 516 336 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 -18 44 52 128 -117 -160 36 279 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 186,21% -79,67% -5,93% -9,18% 153,03% -61,92% -20,49% -37,30% -22,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,89% -25,35% -3,77% -0,47% 32,18% -446,67% -101,99% -6,36% 19,45% 15,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,40% -20,69% -1,40% -0,22% 18,56% -67,68% -39,42% -6,12% 19,08% 11,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,37% 97,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,43% 59,77% 1,40% -1,54% -3,79% -19,19% 20,38% 5,20% -16,01% -15,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,54% 73,24% 12,58% 15,96% 15,92% -123,33% 48,26% 73,37% 48,56% 47,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,43% 373,68% 122,22% 83,72% 75,95% 32,14% 260,61% 131,19% 59,86% 49,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...