Visa allt om Hud Institutet Camilla Laurin AB
Visa allt om Hud Institutet Camilla Laurin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 201 4 446 3 427 4 242 4 094 3 733 1 493 1 775 1 795 1 652
Övrig omsättning 208 75 138 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 403 -184 213 17 67 -177 48 33 80
Resultat efter finansnetto 133 413 -187 198 16 65 -176 41 33 129
Årets resultat 63 296 -187 141 12 46 -100 27 48 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 376 256 395 445 120 100 100 105 112
Omsättningstillgångar 1 184 1 237 802 1 100 817 1 010 481 612 746 689
Tillgångar 1 523 1 613 1 058 1 495 1 262 1 130 581 712 852 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 346 50 268 157 175 159 235 267 294
Obeskattade reserver 130 81 0 0 0 0 0 76 76 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 007 1 185 1 007 1 227 1 105 955 421 401 508 461
Skulder och eget kapital 1 523 1 613 1 058 1 495 1 262 1 130 581 712 852 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 299 208 260 0 8 75 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 75 50
Löner till övriga anställda 1 629 1 233 945 886 921 820 496 483 417 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 631 531 338 451 389 365 119 125 445 160
Utdelning till aktieägare 90 0 0 30 30 30 30 75 60 75
Omsättning 5 409 4 521 3 565 4 242 4 094 3 733 1 493 1 775 1 795 1 652
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 6 6 6 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 743 635 571 707 682 622 498 592 598 826
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 257 232 275 254 244 206 206 221 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 230 445 -145 252 56 72 -177 53 41 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,98% 29,73% -19,21% 3,62% 9,67% 150,03% -15,89% -1,11% 8,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,16% 25,91% -17,30% 14,25% 1,58% 6,11% -29,43% 6,88% 3,99% 16,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,27% 9,40% -5,34% 5,02% 0,49% 1,85% -11,45% 2,76% 1,89% 7,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,20% 72,54% 62,77% 66,01% 70,15% 69,52% 70,73% 69,46% 71,36% 67,68%
Rörelsekapital/omsättning 3,40% 1,17% -5,98% -2,99% -7,03% 1,47% 4,02% 11,89% 13,26% 13,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,00% 25,37% 4,73% 17,93% 12,44% 15,49% 27,37% 40,69% 37,76% 40,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,51% 70,97% 45,68% 49,06% 50,41% 70,89% 86,94% 110,72% 100,59% 111,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...