Visa allt om Uppsala Motorslip AB
Visa allt om Uppsala Motorslip AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 807 2 175 2 793 2 406 2 416 3 015 3 117 2 508 2 372 2 261
Övrig omsättning 178 175 176 59 89 143 162 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -90 15 325 218 159 575 345 177 180 94
Resultat efter finansnetto -92 15 327 221 163 574 342 172 175 94
Årets resultat -4 47 289 135 145 406 253 91 92 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 50 82 123 201 321 272 197 223 100
Omsättningstillgångar 403 536 1 377 1 238 1 132 1 086 920 811 800 897
Tillgångar 419 586 1 459 1 361 1 333 1 407 1 192 1 008 1 023 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 177 980 822 747 702 423 290 299 224
Obeskattade reserver 5 93 141 187 153 192 173 179 138 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 23 31 54 78 0
Kortfristiga skulder 241 316 338 352 434 491 566 485 509 679
Skulder och eget kapital 419 586 1 459 1 361 1 333 1 407 1 192 1 008 1 023 998
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 571 525 753 586 549 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 90
Löner till övriga anställda 581 741 832 809 143 245 75 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 260 291 362 347 320 324 294 232 267 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 130 60 0 127 120 100 17
Omsättning 1 985 2 350 2 969 2 465 2 505 3 158 3 279 2 508 2 372 2 263
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 904 725 931 802 805 1 005 1 559 1 254 1 186 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 350 399 386 348 366 562 413 410 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -56 51 396 296 279 673 455 261 269 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,92% -22,13% 16,08% -0,41% -19,87% -3,27% 24,28% 5,73% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,24% 2,56% 22,41% 16,31% 12,23% 40,94% 28,94% 17,76% 17,60% 9,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,93% 0,69% 11,71% 9,23% 6,75% 19,10% 11,07% 7,14% 7,59% 4,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,10% 64,18% 65,84% 75,52% 67,84% 70,08% 64,45% 66,67% 68,42% 64,35%
Rörelsekapital/omsättning 8,97% 10,11% 37,20% 36,82% 28,89% 19,73% 11,36% 13,00% 12,27% 9,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,22% 42,58% 74,71% 70,52% 64,50% 59,95% 46,18% 41,56% 38,94% 29,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,17% 165,19% 403,55% 345,45% 255,07% 214,87% 157,77% 164,12% 149,12% 130,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...