Visa allt om Göte Persson & Söner AB
Visa allt om Göte Persson & Söner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 600 7 905 7 567 7 798 7 715 7 339 6 575 6 536 6 277 5 361
Övrig omsättning 191 61 226 200 63 39 75 122 398 -
Rörelseresultat (EBIT) 727 548 589 446 310 356 336 301 616 205
Resultat efter finansnetto 688 473 498 330 274 306 283 126 476 97
Årets resultat 423 362 382 236 121 323 94 0 91 18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 771 3 300 3 712 3 969 2 413 1 550 2 552 3 687 4 100 2 070
Omsättningstillgångar 1 855 1 567 1 383 1 549 2 192 1 531 1 396 1 184 902 1 022
Tillgångar 5 626 4 867 5 095 5 518 4 605 3 081 3 948 4 871 5 002 3 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 339 1 066 954 573 436 443 210 115 206 132
Obeskattade reserver 879 744 744 744 744 654 793 649 535 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 699 1 558 1 758 2 177 1 732 445 1 017 1 954 2 342 1 168
Kortfristiga skulder 1 709 1 498 1 638 2 024 1 692 1 538 1 927 2 152 1 919 1 601
Skulder och eget kapital 5 626 4 867 5 095 5 518 4 605 3 081 3 948 4 871 5 002 3 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 267 250 404 624 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 41 117 -
Löner till övriga anställda 1 003 96 988 1 004 996 536 452 826 626 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 82 - -
Sociala kostnader 533 531 567 553 469 350 320 501 519 415
Utdelning till aktieägare 300 150 250 0 100 128 90 0 90 18
Omsättning 7 791 7 966 7 793 7 998 7 778 7 378 6 650 6 658 6 675 5 361
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 533 2 635 2 522 2 599 2 572 2 446 2 192 1 634 1 569 1 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 528 526 516 508 398 352 439 448 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 808 1 593 1 499 1 445 1 100 1 396 1 471 1 377 1 420 918
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,86% 4,47% -2,96% 1,08% 5,12% 11,62% 0,60% 4,13% 17,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,92% 11,28% 11,56% 8,19% 6,78% 11,55% 8,76% 6,20% 12,40% 6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,57% 6,94% 7,78% 5,80% 4,04% 4,85% 5,26% 4,62% 9,88% 3,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,92% 0,87% -3,37% -6,09% 6,48% -0,10% -8,08% -14,81% -16,20% -10,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,99% 33,83% 30,11% 20,32% 21,38% 30,02% 20,12% 11,95% 11,82% 8,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,54% 104,61% 84,43% 76,53% 129,55% 99,54% 72,44% 55,02% 47,00% 63,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...