Visa allt om SPIQU AB
Visa allt om SPIQU AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 270 2 058 1 930 2 006 1 953 1 776 1 742 2 001 1 608 1 926
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 635 586 367 616 519 429 312 753 237 343
Resultat efter finansnetto 601 593 373 587 456 432 316 789 240 591
Årets resultat 397 458 217 322 330 236 171 426 243 353
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 885 655 535 415 295 175 75 77 79 81
Omsättningstillgångar 1 884 2 273 2 480 2 699 2 542 2 285 2 244 2 144 1 750 1 730
Tillgångar 2 769 2 928 3 015 3 114 2 837 2 460 2 319 2 221 1 829 1 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 557 1 729 1 831 1 900 1 855 1 715 1 669 1 683 1 447 1 385
Obeskattade reserver 724 633 630 536 388 388 278 197 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 489 565 553 678 595 357 371 340 381 327
Skulder och eget kapital 2 769 2 928 3 015 3 114 2 837 2 460 2 319 2 221 1 829 1 811
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 718 713 701 637 671
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 864 827 832 832 803 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 478 370 372 371 363 343 348 339 425 293
Utdelning till aktieägare 576 570 560 286 276 190 190 185 190 180
Omsättning 2 270 2 058 1 930 2 006 1 953 1 776 1 742 2 001 1 608 1 926
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 135 1 029 965 1 003 977 888 871 1 001 804 963
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 632 628 618 598 542 536 527 537 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 635 586 367 616 519 429 314 755 239 348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,30% 6,63% -3,79% 2,71% 9,97% 1,95% -12,94% 24,44% -16,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,00% 20,25% 12,37% 20,10% 18,86% 17,56% 13,63% 35,57% 13,29% 32,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,06% 28,81% 19,33% 31,21% 27,39% 24,32% 18,14% 39,48% 15,11% 30,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,95%
Rörelsekapital/omsättning 61,45% 82,99% 99,84% 100,75% 99,69% 108,56% 107,52% 90,15% 85,14% 72,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,62% 75,91% 77,03% 73,70% 75,47% 81,34% 80,81% 82,16% 79,11% 80,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 385,28% 402,30% 448,46% 398,08% 427,23% 640,06% 604,85% 630,59% 459,32% 529,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...