Visa allt om Vrigstad Svets och Mekaniska AB
Visa allt om Vrigstad Svets och Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 7 792 4 736 6 291 6 809 7 031 6 311 4 626 5 623 4 525 5 120
Övrig omsättning - - - 11 187 6 - 43 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 874 -483 440 684 508 225 -259 145 19 -
Resultat efter finansnetto 1 872 -482 442 681 506 217 -265 127 6 -
Årets resultat 1 282 -482 342 499 368 217 -240 85 38 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 37 78 95 140 152
Omsättningstillgångar 4 384 2 149 2 755 2 892 2 433 1 820 1 116 1 755 1 369 1 705
Tillgångar 4 384 2 149 2 755 2 892 2 433 1 857 1 194 1 850 1 509 1 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 874 1 592 2 074 1 732 1 232 864 647 887 802 764
Obeskattade reserver 355 0 0 0 0 0 0 26 20 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 17 46 78
Kortfristiga skulder 1 155 557 681 1 160 1 200 992 547 921 640 946
Skulder och eget kapital 4 384 2 149 2 755 2 892 2 433 1 857 1 194 1 850 1 509 1 857
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 269 330 332 301 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 536 1 598 1 622 1 756 1 565 1 297 950 1 150 1 103 873
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 438 369 345 392 378 459 355 454 485 353
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 792 4 736 6 291 6 820 7 218 6 317 4 626 5 666 4 525 5 131
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 558 1 184 1 573 1 702 1 758 1 262 1 157 1 125 905 1 024
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 507 512 556 502 414 420 399 386 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 874 -483 440 684 508 254 -205 190 74 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 64,53% -24,72% -7,61% -3,16% 11,41% 36,42% -17,73% 24,27% -11,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,77% -22,34% 16,15% 23,65% 21,04% 12,12% -21,69% 7,95% 1,26% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,06% -10,14% 7,07% 10,05% 7,28% 3,57% -5,60% 2,61% 0,42% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,27% 59,86% 61,09% 57,47% 48,33% 55,74% 55,43% 54,58% 56,75% -
Rörelsekapital/omsättning 41,44% 33,61% 32,97% 25,44% 17,54% 13,12% 12,30% 14,83% 16,11% 14,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,87% 74,08% 75,28% 59,89% 50,64% 46,53% 54,19% 48,96% 54,10% 43,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 361,82% 331,42% 316,89% 192,59% 156,50% 160,79% 137,48% 157,65% 152,03% 157,72%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...