Visa allt om Calles Åkeri Askersund Aktiebolag
Visa allt om Calles Åkeri Askersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 430 7 502 6 302 6 602 5 913 6 287 5 285 3 606 2 751 2 152
Övrig omsättning 275 366 254 39 399 55 147 34 1 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 577 156 864 1 169 726 883 752 568 149 256
Resultat efter finansnetto 1 491 93 994 1 221 647 785 628 460 47 182
Årets resultat 2 671 1 573 685 289 465 90 107 81 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 338 6 254 4 336 4 395 3 244 3 655 4 078 3 563 2 267 2 766
Omsättningstillgångar 5 549 3 310 3 764 3 286 3 013 2 772 1 865 1 540 1 289 880
Tillgångar 12 887 9 563 8 100 7 681 6 258 6 427 5 943 5 103 3 555 3 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 106 2 435 2 434 1 861 1 176 886 441 352 244 163
Obeskattade reserver 680 2 629 2 539 2 228 1 899 1 649 1 492 988 679 745
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 628 2 753 1 749 2 067 1 953 1 788 2 414 2 622 1 928 1 850
Kortfristiga skulder 3 474 1 746 1 378 1 525 1 229 2 104 1 597 1 141 704 887
Skulder och eget kapital 12 887 9 563 8 100 7 681 6 258 6 427 5 943 5 103 3 555 3 646
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 401 399 394 252 247 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 677 2 937 1 902 1 983 1 592 1 491 1 338 752 657 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 120 1 036 733 685 741 608 522 317 310 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 10 705 7 868 6 556 6 641 6 312 6 342 5 432 3 640 2 752 2 160
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 6 6 6 6 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 159 1 072 1 050 1 100 986 1 048 1 057 902 688 717
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 568 397 389 408 391 422 292 268 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 722 1 092 1 689 2 157 1 601 1 785 1 416 1 303 825 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,03% 19,04% -4,54% 11,65% -5,95% 18,96% 46,56% 31,08% 27,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,25% 1,70% 13,15% 16,78% 11,92% 14,21% 12,65% 11,58% 4,53% 7,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,14% 2,17% 16,90% 19,52% 12,62% 14,52% 14,23% 16,39% 5,85% 12,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,31% 97,33% 96,38% 97,20% 96,09% 97,04% 97,11% 98,28% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 20,85% 37,86% 26,67% 30,17% 10,63% 5,07% 11,06% 21,26% -0,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,74% 46,91% 54,50% 45,61% 41,16% 32,70% 25,92% 20,84% 20,62% 19,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,73% 189,58% 273,15% 215,48% 244,59% 131,32% 116,22% 134,18% 183,10% 99,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...