Visa allt om Karin Etzler Gynekologmottagning AB
Visa allt om Karin Etzler Gynekologmottagning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 279 2 270 2 565 2 710 2 603 2 509 2 386 2 605 2 592 2 450
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 392 343 656 726 541 509 382 548 228 265
Resultat efter finansnetto 346 302 633 718 537 491 372 536 212 243
Årets resultat 388 244 486 367 391 355 269 282 150 172
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 314 380 445 183 193 218 243 283 273
Omsättningstillgångar 2 031 1 879 1 705 1 323 1 133 1 303 1 092 938 643 746
Tillgångar 2 279 2 193 2 084 1 768 1 315 1 495 1 310 1 180 926 1 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 715 727 950 807 840 748 694 624 493 493
Obeskattade reserver 178 335 352 349 138 138 138 138 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 195 931 593 320 0 347 208 152 157 235
Kortfristiga skulder 191 200 189 293 337 262 272 266 277 292
Skulder och eget kapital 2 279 2 193 2 084 1 768 1 315 1 495 1 310 1 180 926 1 019
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 375 420 420 435 455 480 519 500 590 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 464 389 429 483 541 505 476 477 465 348
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 216 178 179 238 330 339 357 404 573 526
Utdelning till aktieägare 400 400 467 343 400 300 300 200 150 150
Omsättning 2 280 2 270 2 565 2 710 2 603 2 509 2 386 2 605 2 592 2 450
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 760 757 855 903 868 836 795 868 864 817
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 339 350 397 451 458 458 469 563 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 458 409 722 792 551 536 416 589 275 316
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,40% -11,50% -5,35% 4,11% 3,75% 5,16% -8,41% 0,50% 5,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,20% 15,87% 31,62% 41,35% 41,37% 34,11% 29,24% 46,69% 24,62% 26,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,20% 15,33% 25,69% 26,97% 20,90% 20,33% 16,05% 21,15% 8,80% 10,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,94% 93,48% 94,31% 94,87% 100,00% 98,92% 100,00% 100,00% 100,00% 98,65%
Rörelsekapital/omsättning 80,74% 73,96% 59,10% 38,01% 30,58% 41,49% 34,37% 25,80% 14,12% 18,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,47% 45,07% 58,76% 60,19% 71,61% 56,84% 60,74% 61,30% 53,24% 48,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 063,35% 939,50% 902,12% 451,54% 336,20% 497,33% 401,47% 352,63% 232,13% 255,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...