Visa allt om Robert Idegren Holding AB
Visa allt om Robert Idegren Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 032 046 469 461 401 657 442 521 591 707 536 257 381 477 1 214 976 786 484 433 379
Övrig omsättning 2 195 553 7 398 2 059 3 490 9 086 7 318 16 035 2 850 537
Rörelseresultat (EBIT) 32 740 26 163 33 486 24 727 39 123 34 783 17 764 38 497 23 645 14 122
Resultat efter finansnetto 30 845 25 547 31 757 21 891 36 581 34 103 18 130 41 432 26 311 15 255
Årets resultat 22 972 19 659 24 682 18 007 26 285 24 984 13 216 30 125 18 469 10 765
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 175 85 030 28 820 25 137 18 671 13 612 16 939 20 534 18 878 10 420
Omsättningstillgångar 348 247 370 076 227 389 225 232 301 619 282 832 246 314 218 371 217 941 112 372
Tillgångar 423 422 455 106 256 209 250 369 320 290 296 444 263 253 238 905 236 819 122 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 164 412 145 940 130 781 109 525 98 119 71 834 46 852 43 594 27 841 23 360
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 14 131 12 824 13 013 12 316 13 668 11 662 9 661 8 736 6 907 5 864
Långfristiga skulder 8 968 16 902 30 265 43 736 59 291 1 917 2 338 6 575 12 886 12 228
Kortfristiga skulder 235 911 279 440 82 150 84 792 149 212 211 031 204 402 180 000 189 185 81 340
Skulder och eget kapital 423 422 455 106 256 209 250 369 320 290 296 444 263 253 238 905 236 819 122 792
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 274 1 094 739 794 778 793 808 755 738 729
Varav tantiem till styrelse & VD 62 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 987 9 662 8 439 8 140 7 484 6 131 5 077 5 791 5 900 4 694
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 305 6 470 5 475 5 504 4 433 4 425 3 206 3 854 3 196 2 987
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 034 241 470 014 409 055 444 580 595 197 545 343 388 795 1 231 011 789 334 433 916
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 31 17 18 16 16 13 13 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 32 251 15 144 23 627 24 585 36 982 33 516 29 344 93 460 60 499 39 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 975 577 883 828 825 744 724 829 788 817
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 401 30 783 37 148 27 415 41 115 37 691 21 075 41 461 26 359 16 649
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 119,84% 16,88% -9,23% -25,21% 10,34% 40,57% -68,60% 54,48% 81,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,22% 6,06% 13,27% 10,30% 12,90% 12,20% 7,79% 20,49% 13,11% 14,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,37% 5,87% 8,47% 5,83% 6,98% 6,75% 5,38% 4,03% 3,95% 4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,20% 17,14% 17,53% 14,97% 12,82% 10,90% 9,41% 5,76% 6,49% 9,71%
Rörelsekapital/omsättning 10,88% 19,31% 36,16% 31,74% 25,76% 13,39% 10,99% 3,16% 3,66% 7,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,83% 32,07% 51,04% 43,75% 30,63% 24,23% 17,80% 18,25% 11,76% 19,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,28% 66,15% 111,55% 62,84% 92,07% 50,58% 47,28% 44,94% 68,03% 77,59%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 050 360 256 442 382 147 117 170 262 14
Övrig omsättning - - - 5 - 62 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 316 -1 299 -173 -258 -147 -5 -51 -97 -87 -26
Resultat efter finansnetto 17 858 22 878 26 705 14 028 3 217 7 786 24 196 15 841 10 797 11 651
Årets resultat 19 407 22 878 26 642 14 028 3 566 7 834 24 352 16 040 10 933 11 749
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 568 142 749 68 968 68 531 65 210 67 568 61 582 50 347 37 488 28 311
Omsättningstillgångar 19 645 7 367 39 207 17 091 12 421 14 926 13 122 1 483 5 735 3 625
Tillgångar 156 213 150 116 108 175 85 622 77 631 82 494 74 704 51 830 43 223 31 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 343 126 436 108 057 84 916 77 488 73 922 66 015 44 231 30 131 21 845
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 200 13 600 0 0 0 1 600 2 000 5 100 10 100 8 000
Kortfristiga skulder 8 670 10 080 118 706 143 6 972 6 689 2 499 2 992 2 091
Skulder och eget kapital 156 213 150 116 108 175 85 622 77 631 82 494 74 704 51 830 43 223 31 936
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 738 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 479 326 - 0 26 0 0 0 5 900 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 474 162 - 0 15 0 0 0 3 196 0
Utdelning till aktieägare 8 000 4 500 4 500 3 500 6 600 0 0 3 000 2 500 3 000
Omsättning 1 050 360 256 447 382 209 117 170 262 14
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 0 1 0 0 0 13 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 050 360 - - 382 - - - 20 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 5 015 530 - - 42 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 310 -1 293 -167 -258 -147 -5 -41 -87 -77 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 191,67% 40,62% -42,08% 15,71% 159,86% 25,64% -31,18% -35,11% 1 771,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,58% 15,29% 24,83% 17,49% 6,52% 9,74% 33,30% 32,61% 27,56% 37,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 722,76% 6 377,50% 10 490,23% 3 387,56% 1 324,61% 5 466,67% 21 258,97% 9 942,94% 4 546,95% 86 042,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 25,83% 100,00% 54,75% 3,66% 100,00% 100,00% 59,41% -4,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 045,24% -753,61% 15 269,14% 3 707,01% 3 214,14% 5 410,88% 5 498,29% -597,65% 1 046,95% 10 957,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,48% 84,23% 99,89% 99,18% 99,82% 89,61% 88,37% 85,34% 69,71% 68,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,59% 73,09% 33 226,27% 2 420,82% 8 686,01% 214,08% 196,17% 59,34% 191,68% 173,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...