Visa allt om Andebratts Inredningar AB
Visa allt om Andebratts Inredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 28 60 13 408 19 160 16 200 17 763 20 232 20 283 15 715
Övrig omsättning - 60 6 1 178 - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -31 14 -57 1 326 595 53 -385 288 223 516
Resultat efter finansnetto -8 214 -55 1 551 547 -58 -463 295 514 455
Årets resultat -8 208 112 950 352 -62 -194 146 381 267
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 753 670 400 125 544 814 1 120 1 377 587 497
Omsättningstillgångar 102 84 692 3 740 6 497 6 424 5 169 5 001 5 239 3 807
Tillgångar 855 754 1 092 3 865 7 042 7 238 6 289 6 378 5 826 4 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 324 332 324 1 213 663 311 306 599 654 592
Obeskattade reserver 245 245 245 447 111 0 0 269 181 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 147 342 652 877 610 207
Kortfristiga skulder 285 177 523 2 205 6 121 6 585 5 331 4 632 4 382 3 392
Skulder och eget kapital 855 754 1 092 3 865 7 042 7 238 6 289 6 378 5 826 4 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 718 727 909 880 630
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 5 275 4 242 3 072 3 372 3 791 4 062 2 578
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 1 874 1 672 1 466 1 660 1 832 1 986 1 412
Utdelning till aktieägare 0 0 200 1 000 400 0 0 100 200 320
Omsättning 11 88 66 14 586 19 160 16 200 17 763 20 232 20 283 15 718
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 17 15 13 15 17 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 789 1 277 1 246 1 184 1 190 1 068 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 403 364 373 354 347 340 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 14 -57 1 326 865 334 -101 418 297 594
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -60,71% -53,33% -99,55% -30,02% 18,27% -8,80% -12,20% -0,25% 29,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,35% 28,65% -5,13% 40,96% 9,40% 0,73% -5,60% 11,65% 9,85% 12,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,27% 771,43% -93,33% 11,81% 3,46% 0,33% -1,98% 3,67% 2,83% 3,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 0,00% 5,00% 60,34% 43,64% 46,10% 41,91% 42,20% 42,94% 45,02%
Rörelsekapital/omsättning -1 663,64% -332,14% 281,67% 11,45% 1,96% -0,99% -0,91% 1,82% 4,23% 2,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,25% 69,38% 47,17% 39,91% 10,58% 4,30% 4,87% 12,43% 13,46% 15,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,79% 47,46% 132,31% 169,61% 90,39% 80,71% 77,60% 88,56% 95,07% 82,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...