Visa allt om Svensk Närsjukvård AB
Visa allt om Svensk Närsjukvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 37 989 32 120 11 995 33 755 24 458 20 223 5 615 31 171 64 202 96 834
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 215 4 313 791 2 979 2 124 1 962 538 362 728 -1 111
Resultat efter finansnetto 1 216 4 309 791 974 2 124 1 965 519 271 551 -1 205
Årets resultat 167 5 617 536 1 565 1 448 383 270 551 -1 039
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 11 58 109 181 239
Omsättningstillgångar 4 432 4 669 5 630 6 056 4 699 4 323 1 541 1 841 11 669 8 730
Tillgångar 4 432 4 669 5 630 6 056 4 702 4 334 1 599 1 950 11 850 8 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 211 2 044 2 040 1 423 1 887 1 822 1 374 991 721 170
Obeskattade reserver 245 245 245 245 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 976 2 380 3 346 4 388 2 815 2 512 225 959 11 129 8 799
Skulder och eget kapital 4 432 4 669 5 630 6 056 4 702 4 334 1 599 1 950 11 850 8 969
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 272 1 040 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 459 1 825 718 2 266 4 108 3 961 669 9 984 26 160 34 522
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 155 594 232 675 1 130 1 119 138 3 494 9 353 12 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 1 500 1 000 0 0 0
Omsättning 37 989 32 120 11 995 33 755 24 458 20 223 5 615 31 171 64 202 96 834
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 2 4 4 1 10 22 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 32 120 5 998 16 878 6 115 5 056 5 615 3 117 2 918 2 617
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 2 419 476 1 471 1 309 1 271 808 1 388 1 674 1 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 215 4 313 791 2 979 2 127 1 972 551 379 748 -1 075
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,27% 167,78% - 38,01% 20,94% 260,16% -81,99% -51,45% -33,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,46% 92,42% 14,05% 16,17% 45,17% 45,34% 33,96% 19,38% 6,39% -12,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,20% 13,43% 6,59% 2,90% 8,68% 9,72% 9,67% 1,21% 1,18% -1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,47% 7,13% 19,04% 4,94% 7,70% 8,96% 23,44% 2,83% 0,84% -0,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,20% 47,87% 39,63% 26,48% 40,13% 42,04% 85,93% 50,82% 6,08% 1,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,29% 196,18% 168,26% 138,01% 166,93% 172,09% 684,89% 191,97% 104,85% 99,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...