Visa allt om Concrete i Falköping Aktiebolag
Visa allt om Concrete i Falköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 35 294 45 453 29 350 22 031 20 871 12 776 15 370 18 322 13 099 14 282
Övrig omsättning 101 45 73 1 2 - - 52 - 2
Rörelseresultat (EBIT) -606 4 822 2 220 2 973 2 170 78 346 219 820 -1 035
Resultat efter finansnetto -605 4 901 2 213 2 969 2 143 63 285 118 754 -1 120
Årets resultat 227 3 442 1 228 1 533 1 490 50 193 118 655 -962
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 376 1 817 1 745 1 362 653 601 291 620 478 465
Omsättningstillgångar 9 210 13 041 6 821 6 243 4 110 2 895 3 582 2 918 2 421 1 353
Tillgångar 10 586 14 857 8 566 7 605 4 763 3 496 3 872 3 538 2 898 1 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 915 6 388 3 346 2 919 1 885 395 405 319 200 -455
Obeskattade reserver 1 056 1 984 1 502 981 112 0 0 0 53 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 82 0 1 028 1 000 1 102 562 776
Kortfristiga skulder 3 614 6 486 3 718 3 431 2 765 2 073 2 468 2 117 2 083 1 496
Skulder och eget kapital 10 586 14 857 8 566 7 605 4 763 3 496 3 872 3 538 2 898 1 818
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 552 474 554 415 769 569 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 8 416 9 656 6 335 5 306 4 437 3 174 3 879 3 148 1 716 3 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 960 3 263 2 358 2 186 1 846 1 349 1 688 1 438 905 1 506
Utdelning till aktieägare 0 700 400 800 500 0 60 100 0 0
Omsättning 35 395 45 498 29 423 22 032 20 873 12 776 15 370 18 374 13 099 14 284
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 23 17 15 13 13 15 13 8 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 765 1 976 1 726 1 469 1 605 983 1 025 1 409 1 637 952
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 650 595 618 587 444 464 474 438 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -193 5 251 2 624 3 268 2 349 198 510 254 837 -1 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,35% 54,87% 33,22% 5,56% 63,36% -16,88% -16,11% 39,87% -8,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,72% 32,99% 25,99% 39,21% 45,58% 2,23% 8,94% 6,22% 28,36% -56,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,71% 10,78% 7,58% 13,54% 10,40% 0,61% 2,25% 1,20% 6,28% -7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,96% 52,04% 50,20% 67,85% 58,55% 60,50% 62,48% 50,46% 53,85% 67,41%
Rörelsekapital/omsättning 15,86% 14,42% 10,57% 12,76% 6,44% 6,43% 7,25% 4,37% 2,58% -1,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,66% 53,41% 51,98% 47,89% 41,31% 11,30% 10,46% 9,02% 8,22% -25,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,60% 194,16% 169,12% 164,12% 131,50% 121,90% 137,24% 117,24% 104,61% 70,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...