Visa allt om Frysberg AB
Visa allt om Frysberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 793 0 104 10 4 691 5 740 6 062 20 698 22 788 16 378
Övrig omsättning 3 - 424 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -388 -541 -24 -476 -1 140 -4 792 -2 487 1 027 744 -787
Resultat efter finansnetto -636 -547 60 -420 -1 298 -4 790 -3 247 474 337 -584
Årets resultat -636 -547 60 -420 -1 298 -4 790 -3 247 474 337 -584
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 263 620 978 1 335 1 692 3 148 4 090 1 593 1 783 312
Omsättningstillgångar 15 6 -43 288 302 896 4 344 12 721 11 783 9 942
Tillgångar 278 627 935 1 623 1 994 4 044 8 434 14 314 13 566 10 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 526 -1 889 -1 342 -1 401 -982 316 1 005 1 853 1 379 1 042
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 930 3 253 2 864
Kortfristiga skulder 2 803 2 516 2 277 3 024 2 976 3 728 7 429 9 532 8 934 6 349
Skulder och eget kapital 278 627 935 1 623 1 994 4 044 8 434 14 314 13 566 10 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 485 479 494 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 62 125 426 724 816 975 746
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 20 47 262 400 420 428 397
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 0 528 10 4 691 5 740 6 062 20 698 22 788 16 378
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 1 1 0 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 10 4 691 - 2 021 5 175 5 697 4 095
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 86 228 - 551 441 484 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 -184 333 -119 -288 -1 478 -2 213 1 274 1 030 -667
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 940,00% -99,79% -18,28% -5,31% -70,71% -9,17% 39,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -139,57% - 6,42% -25,69% -57,12% -109,37% -29,49% 7,30% 5,13% -4,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -48,93% - 57,69% -4 170,00% -24,28% -77,06% -41,03% 5,05% 3,05% -2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,51% - 100,00% 10,00% 28,27% 24,79% 34,86% 27,67% 23,85% 20,97%
Rörelsekapital/omsättning -351,58% - -2 230,77% -27 360,00% -57,00% -49,34% -50,89% 15,41% 12,50% 21,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -908,63% -301,28% -143,53% -86,32% -49,25% 7,81% 11,92% 12,95% 10,17% 10,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,54% 0,24% -1,89% 9,52% 10,15% 19,69% 15,33% 102,21% 47,59% 63,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...