Visa allt om Juristbyrå Carin Cronberg AB
Visa allt om Juristbyrå Carin Cronberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 109 1 065 825 1 176 1 068 1 273 1 168 1 054 1 002 947
Övrig omsättning - - 66 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 -136 72 136 176 268 658 254 257 256
Resultat efter finansnetto 8 -120 89 166 186 290 666 303 371 263
Årets resultat 33 7 115 107 99 187 368 227 202 307
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 674 2 614 2 607 2 602 2 590 2 598 2 241 2 214 1 940 1 835
Omsättningstillgångar 913 1 087 1 066 1 047 890 729 771 311 305 272
Tillgångar 3 587 3 701 3 674 3 649 3 480 3 327 3 012 2 525 2 245 2 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 715 3 082 3 076 2 961 2 853 2 755 2 568 2 200 1 973 1 870
Obeskattade reserver 142 178 308 368 341 291 256 90 90 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 730 441 290 321 286 281 188 235 182 236
Skulder och eget kapital 3 587 3 701 3 674 3 649 3 480 3 327 3 012 2 525 2 245 2 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 433 78 318 287 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 567 243 357 381 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 178 55 112 120 136 25 100 92 83
Utdelning till aktieägare 300 1 400 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 1 109 1 065 891 1 176 1 068 1 273 1 168 1 054 1 002 947
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 555 533 413 1 176 1 068 1 273 1 168 1 054 1 002 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 271 378 160 481 511 582 116 431 389 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 -66 142 206 246 338 658 254 257 256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,13% 29,09% -29,85% 10,11% -16,10% 8,99% 10,82% 5,19% 5,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,98% -3,22% 2,40% 4,58% 5,34% 8,75% 22,11% 12,00% 16,53% 12,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,16% -11,17% 10,67% 14,20% 17,42% 22,86% 57,02% 28,75% 37,03% 27,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -73,67% 60,66% 94,06% 61,73% 56,55% 35,19% 49,91% 7,21% 12,28% 3,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,90% 87,03% 90,26% 89,01% 89,20% 89,25% 91,52% 89,76% 90,77% 88,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,77% 246,49% 367,59% 326,17% 311,19% 259,43% 410,11% 132,34% 167,58% 115,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...