Visa allt om Heikki Määttä Förvaltning AB
Visa allt om Heikki Määttä Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 224 3 023 3 092 3 339 3 278 4 561 3 727 3 529 3 325 3 697
Övrig omsättning - - - - 4 044 - 1 040 941 841 874
Rörelseresultat (EBIT) -428 -697 1 920 1 178 4 531 250 517 602 -131 537
Resultat efter finansnetto 21 724 -663 2 387 43 451 4 605 616 920 119 1 535 2 786
Årets resultat 21 712 -1 744 1 280 42 639 2 778 765 1 000 396 2 301 3 007
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 485 11 052 22 608 23 190 13 723 14 511 14 948 11 642 11 440 11 922
Omsättningstillgångar 14 042 14 021 3 494 26 920 11 829 4 031 3 826 8 144 5 250 7 110
Tillgångar 46 527 25 073 26 103 50 111 25 552 18 542 18 774 19 786 16 690 19 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 790 21 238 23 682 47 402 5 133 2 355 1 590 590 2 444 3 218
Obeskattade reserver 2 822 2 822 2 172 1 515 1 073 60 207 299 949 1 715
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 035 13 500 14 800 15 495 11 023 11 906
Kortfristiga skulder 915 1 013 249 1 194 6 311 2 627 2 177 3 401 2 274 2 193
Skulder och eget kapital 46 527 25 073 26 103 50 111 25 552 18 542 18 774 19 786 16 690 19 032
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 84 - 0 - 535 482 549 780 921
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 190 0 106 0 - 641 579 554 655 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 38 26 34 0 - 617 556 504 530 588
Utdelning till aktieägare 160 160 700 25 000 0 0 0 0 2 250 3 000
Omsättning 224 3 023 3 092 3 339 7 322 4 561 4 767 4 470 4 166 4 571
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 - 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 224 3 023 3 092 - - 1 520 1 242 1 176 1 663 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 228 113 151 - - 608 552 556 1 056 680
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -428 -697 2 502 1 755 4 950 975 1 063 1 084 351 1 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -92,59% -2,23% -7,40% 1,86% - 22,38% 5,61% 6,14% -10,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,69% -2,65% 9,20% 88,15% 20,19% 6,47% 8,08% 3,76% 12,82% 18,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9 698,21% -21,96% 77,65% 1 322,97% 157,41% 26,29% 40,70% 21,05% 64,33% 92,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 860,27% 430,30% 104,95% 770,47% 168,33% 30,78% 44,24% 134,40% 89,50% 133,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,70% 93,48% 97,22% 96,82% 23,18% 12,94% 9,28% 4,07% 18,74% 23,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 534,64% 1 384,11% 1 403,21% 2 254,61% 187,43% 153,44% 175,75% 239,46% 230,87% 324,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...