Visa allt om Kioskenkorva AB
Visa allt om Kioskenkorva AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 519 347 740 783 834 1 669 716 1 377 1 332
Övrig omsättning 6 - - 90 - 263 10 60 - 48
Rörelseresultat (EBIT) -9 -25 -58 149 119 199 29 7 38 -33
Resultat efter finansnetto -8 -24 -50 153 123 196 23 -5 25 -48
Årets resultat 21 5 -1 86 66 108 17 5 18 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 91 99 108 95 108 278 309 343 391
Omsättningstillgångar 451 533 533 589 546 492 225 184 128 100
Tillgångar 542 624 632 697 642 600 503 493 471 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 553 548 549 462 397 289 272 267 249
Obeskattade reserver 0 35 66 115 80 49 0 0 13 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 68 98 128 158
Kortfristiga skulder 18 36 18 34 99 154 146 123 64 72
Skulder och eget kapital 542 624 632 697 642 600 503 493 471 491
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 48 81 230 78 130 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 169 102 152 84 120 417 90 283 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 40 22 36 30 54 169 46 108 104
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 519 347 830 783 1 097 1 679 776 1 377 1 380
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 4 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 260 174 370 392 417 417 358 344 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 108 63 95 83 131 191 107 130 118
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 -18 -51 153 132 215 60 41 71 27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -88,25% 49,57% -53,11% -5,49% -6,12% -50,03% 133,10% -48,00% 3,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,48% -3,69% -7,75% 22,09% 19,31% 33,17% 5,77% 1,42% 8,28% -6,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,11% -4,43% -14,12% 20,81% 15,84% 23,86% 1,74% 0,98% 2,83% -2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,52% 55,68% 50,72% 70,41% 70,24% 69,78% 72,98% 69,41% 65,36% 59,23%
Rörelsekapital/omsättning 709,84% 95,76% 148,41% 75,00% 57,09% 40,53% 4,73% 8,52% 4,65% 2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,68% 93,00% 94,85% 90,93% 81,15% 72,19% 57,46% 55,17% 58,68% 52,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 505,56% 1 461,11% 2 944,44% 1 717,65% 542,42% 313,64% 150,00% 147,15% 182,81% 125,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...