Visa allt om Liljengrens Product Aktiebolag
Visa allt om Liljengrens Product Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 623 11 079 12 592 11 687 11 213 11 579 11 977 10 983 12 448 14 036
Övrig omsättning - - - - - - - 29 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 977 2 394 2 532 3 152 2 457 2 019 2 385 834 1 223 1 754
Resultat efter finansnetto 1 975 2 399 2 594 3 170 2 547 2 061 2 398 937 1 331 1 942
Årets resultat 1 138 1 393 1 503 1 744 1 391 1 505 1 757 668 947 1 385
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 19 25 57 83 84 317 227 269 364
Omsättningstillgångar 6 322 5 822 7 329 5 245 4 917 7 001 5 021 6 408 5 734 5 321
Tillgångar 6 335 5 841 7 354 5 303 5 000 7 084 5 338 6 636 6 004 5 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 863 2 124 4 432 2 929 3 185 5 234 3 999 5 662 4 995 4 536
Obeskattade reserver 3 207 2 703 2 098 1 441 646 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 266 1 014 825 933 1 169 1 851 1 340 974 1 009 1 149
Skulder och eget kapital 6 335 5 841 7 354 5 303 5 000 7 084 5 338 6 636 6 004 5 684
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 420 280 214 429 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 223 1 240 1 344 1 275 1 474 1 070 945 1 681 1 509 1 570
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 223 184 221 291 342 296 209 495 638 621
Utdelning till aktieägare 1 600 1 400 3 700 0 2 000 440 270 720 0 488
Omsättning 10 623 11 079 12 592 11 687 11 213 11 579 11 977 11 012 12 470 14 036
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 3 4 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 656 2 770 3 148 2 922 2 803 2 316 3 992 2 746 1 778 2 339
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 369 400 410 465 366 493 610 381 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 983 2 400 2 564 3 184 2 489 2 053 2 419 877 1 300 1 855
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,12% -12,02% 7,74% 4,23% -3,16% -3,32% 9,05% -11,77% -11,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,27% 41,23% 35,31% 60,19% 51,42% 29,50% 45,07% 14,26% 22,20% 34,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,65% 21,73% 20,62% 27,31% 22,93% 18,05% 20,09% 8,61% 10,71% 13,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,24% 48,09% 43,92% 48,93% 46,93% 43,77% 44,81% 39,44% 43,28% 39,84%
Rörelsekapital/omsättning 47,59% 43,40% 51,65% 36,90% 33,43% 44,48% 30,73% 49,48% 37,96% 29,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,89% 72,46% 82,52% 75,26% 73,22% 73,88% 74,92% 85,32% 83,19% 79,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 378,36% 447,73% 697,45% 429,69% 279,90% 293,68% 327,76% 574,33% 423,89% 278,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...