Visa allt om AW Action AB
Visa allt om AW Action AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 606 5 180 2 869 3 060 2 805 4 184 1 456 1 624 3 363 6 823
Övrig omsättning - - - - - - 316 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 724 1 554 1 558 1 309 1 173 609 975 21 -574 597
Resultat efter finansnetto 720 1 573 1 564 1 301 1 159 601 970 18 -591 614
Årets resultat 552 909 904 785 810 324 531 10 11 320
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 8 142 8 289 7 366 6 021 4 881 4 317 4 288 3 487 3 785 4 356
Tillgångar 8 142 8 289 7 366 6 021 4 881 4 317 4 288 3 487 3 785 4 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 599 5 197 4 639 3 884 3 249 2 609 2 555 2 144 2 254 2 343
Obeskattade reserver 1 956 1 953 1 553 1 155 938 886 732 486 486 1 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 586 1 138 1 175 981 694 822 1 001 857 1 045 904
Skulder och eget kapital 8 142 8 289 7 366 6 021 4 881 4 317 4 288 3 487 3 785 4 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 310 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 390 375 402 433 418 381 400 370 223 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 57 124 142 139 138 143 244 219 388
Utdelning till aktieägare 160 150 350 150 150 170 270 120 120 100
Omsättning 2 606 5 180 2 869 3 060 2 805 4 184 1 772 1 624 3 363 6 823
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 303 2 590 1 435 1 530 1 403 2 092 728 812 1 682 3 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 230 237 282 323 295 278 290 330 394 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 724 1 554 1 558 1 309 1 173 609 975 21 -573 598
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,69% 80,55% -6,24% 9,09% -32,96% 187,36% -10,34% -51,71% -50,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,93% 19,09% 21,37% 21,76% 24,05% 14,11% 22,74% 0,69% -15,11% 14,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,90% 30,54% 54,86% 42,81% 41,85% 14,56% 66,96% 1,48% -17,01% 9,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,07% 43,55% 84,38% 71,41% 72,58% 34,01% 100,00% 54,31% 15,34% 26,98%
Rörelsekapital/omsättning 289,95% 138,05% 215,79% 164,71% 149,27% 83,53% 225,76% 161,95% 81,47% 50,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,51% 81,08% 79,42% 78,65% 80,73% 75,56% 72,17% 71,52% 68,80% 72,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,64% 0,35% 128,09% 107,14% 25,94% 0,00% 5,09% 0,00% 2,20% 35,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...