Visa allt om a'la Carte Food Scandinavia AB
Visa allt om a'la Carte Food Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 145 682 134 561 145 402 154 646 165 090 150 444 57 460 16 439 9 801 7 228
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 934 -2 385 -1 343 357 840 932 1 278 1 672 668 622
Resultat efter finansnetto 26 255 -1 537 -4 107 2 281 2 609 1 852 2 037 3 345 351 622
Årets resultat 27 269 -390 -4 107 2 195 2 595 1 418 1 568 2 819 188 336
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 416 17 724 16 386 16 799 16 884 16 890 16 425 16 503 16 406 7
Omsättningstillgångar 51 265 15 365 16 483 19 046 21 512 22 431 7 902 1 867 1 056 2 121
Tillgångar 53 680 33 089 32 869 35 845 38 396 39 321 24 327 18 370 17 462 2 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 972 6 703 6 768 10 875 9 180 6 585 5 167 3 599 780 592
Obeskattade reserver 0 174 894 894 884 1 097 807 547 267 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 610 5 250 4 200 5 250 6 650 8 605 12 114 15 304 29
Kortfristiga skulder 19 708 20 602 19 956 19 876 23 082 24 988 9 748 2 110 1 111 1 328
Skulder och eget kapital 53 680 33 089 32 869 35 845 38 396 39 321 24 327 18 370 17 462 2 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 544 546 180 90 60 60 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 449 1 538 1 057 1 124 649 337 150 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 911 880 695 679 293 155 48 0 0 0
Utdelning till aktieägare 27 000 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 145 682 134 561 145 402 154 646 165 090 150 444 57 460 16 439 9 801 7 228
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 36 421 33 640 48 467 51 549 82 545 150 444 57 460 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 758 687 644 522 593 203 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 858 -2 297 -1 258 442 922 978 1 281 1 673 669 622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,26% -7,46% -5,98% -6,33% 9,74% 161,82% 249,53% 67,73% 35,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,98% -4,04% -12,00% 6,58% 7,43% 5,04% 9,38% 21,09% 3,84% 29,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,05% -0,99% -2,71% 1,52% 1,73% 1,32% 3,97% 23,57% 6,85% 8,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,57% 4,63% 4,04% 4,38% 4,47% 4,73% 7,75% 15,33% 15,84% 14,31%
Rörelsekapital/omsättning 21,66% -3,89% -2,39% -0,54% -0,95% -1,70% -3,21% -1,48% -0,56% 10,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,29% 20,67% 22,71% 32,18% 25,61% 18,80% 23,68% 21,74% 5,57% 33,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,12% 74,58% 82,60% 95,82% 93,20% 89,77% 81,06% 88,48% 95,05% 159,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...