Visa allt om S. Rendahl Consulting AB
Visa allt om S. Rendahl Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 104 1 580 1 957 3 990 4 025 3 945 4 073 3 804 5 291
Övrig omsättning - 169 651 - 121 221 236 182 265 142
Rörelseresultat (EBIT) -168 -460 965 -690 864 1 579 1 374 2 139 1 238 1 246
Resultat efter finansnetto -12 -262 1 051 -762 427 1 438 1 089 1 526 586 861
Årets resultat 185 101 1 143 -755 45 1 055 743 707 126 417
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 425 4 506 4 540 3 775 4 427 4 866 4 176 2 638 2 492 624
Omsättningstillgångar 103 373 1 136 1 172 2 562 2 451 1 915 2 630 2 807 2 947
Tillgångar 4 529 4 879 5 676 4 948 6 989 7 317 6 091 5 268 5 299 3 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 259 3 242 3 292 2 423 3 578 3 834 3 569 2 826 2 119 2 014
Obeskattade reserver 1 030 1 287 1 696 1 949 2 067 1 985 1 880 1 804 1 365 1 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 105 106 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 350 689 575 1 239 1 393 642 638 1 815 438
Skulder och eget kapital 4 529 4 879 5 676 4 948 6 989 7 317 6 091 5 268 5 299 3 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 630 600 200 1 000 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 92 355 366 531 30 8 0 0 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 26 134 133 570 663 637 613 616 470
Utdelning till aktieägare 155 168 0 275 60 300 0 0 0 22
Omsättning 0 273 2 231 1 957 4 111 4 246 4 181 4 255 4 069 5 433
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 52 790 979 1 995 2 013 1 973 2 037 1 902 2 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 72 271 281 595 699 645 441 854 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -161 -451 1 007 363 1 423 1 625 1 416 2 182 1 287 1 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -93,42% -19,26% -50,95% -0,87% 2,03% -3,14% 7,07% -28,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -5,27% 18,85% -13,99% 8,54% 19,73% 17,88% 31,83% 15,66% 24,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -247,12% 67,72% -35,36% 14,96% 35,88% 27,60% 41,17% 21,82% 16,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 34,62% 99,11% 99,74% 97,04% 99,23% 91,25% 96,76% 100,00% 61,84%
Rörelsekapital/omsättning - 22,12% 28,29% 30,51% 33,16% 26,29% 32,27% 48,91% 26,08% 47,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,70% 87,02% 81,31% 78,00% 72,99% 72,39% 81,34% 78,30% 58,54% 78,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,92% 106,57% 155,01% 189,57% 199,76% 169,49% 282,87% 397,96% 151,13% 501,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...