Visa allt om Möller & Partners AB
Visa allt om Möller & Partners AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 944 38 102 34 341 35 303 29 417 24 798 23 082 24 121 22 758 84 300
Övrig omsättning 10 404 1 903 12 2 770 3 288 17 747 8 114 5 853 2
Rörelseresultat (EBIT) 17 821 12 557 -1 276 10 793 5 897 2 737 17 872 9 046 7 286 70 455
Resultat efter finansnetto 15 499 12 174 3 561 7 893 2 887 2 634 17 970 15 465 16 099 82 219
Årets resultat 12 257 9 388 2 490 5 811 2 307 2 163 17 026 16 234 15 301 82 078
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 800 184 432 184 800 200 272 194 860 189 506 184 731 203 277 188 727 134 451
Omsättningstillgångar 34 709 37 248 36 600 32 648 41 262 47 741 63 622 66 688 60 032 86 188
Tillgångar 187 509 221 680 221 400 232 920 236 122 237 247 248 353 269 965 248 759 220 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 062 86 287 88 899 98 849 97 038 102 731 112 568 113 542 105 308 116 007
Minoritetsintressen 4 538 4 460 4 000 3 877 2 153 1 164 0 17 40 0
Avsättningar (tkr) 15 042 13 798 12 217 10 751 10 409 10 447 8 510 5 162 5 670 2 599
Långfristiga skulder 69 543 99 344 101 233 103 127 104 515 106 856 107 568 109 278 116 642 75 349
Kortfristiga skulder 26 324 17 791 15 051 16 316 22 007 16 049 19 707 41 966 21 099 26 684
Skulder och eget kapital 187 509 221 680 221 400 232 920 236 122 237 247 248 353 269 965 248 759 220 639
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 95 1 936 2 257 2 421 2 566 2 655
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 331 4 829 5 159 5 870 5 533 3 218 2 669 2 794 2 502 2 997
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 137 3 429 3 704 3 650 2 623 4 993 4 834 2 544 2 622 3 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 348 40 005 34 353 35 305 30 187 28 086 40 829 32 235 28 611 84 302
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 10 9 10 7 7 8 2 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 359 4 234 3 434 3 923 2 942 3 543 3 297 3 015 11 379 10 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 001 965 917 1 086 850 1 487 1 446 1 035 4 268 1 185
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 959 13 974 99 12 175 7 256 4 107 19 306 10 629 8 532 70 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,04% 10,95% -2,72% 20,01% 18,63% 7,43% -4,31% 5,99% -73,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,10% 7,54% 3,53% 5,59% 3,49% 2,24% 8,61% 10,76% 9,00% 37,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,24% 43,84% 22,75% 36,87% 28,00% 21,45% 92,65% 120,45% 98,40% 98,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,70% 51,07% 62,75% 46,26% 65,46% 127,80% 190,26% 102,49% 171,07% 70,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,43% 38,92% 40,15% 42,44% 41,10% 43,30% 45,33% 42,06% 42,33% 52,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,85% 209,36% 243,17% 200,10% 187,49% 297,47% 322,84% 158,91% 284,53% 323,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 571 3 226 2 898 2 479 3 771 4 319 5 823 5 803 7 464 84 300
Övrig omsättning - 2 1 - 89 50 - 96 3 2
Rörelseresultat (EBIT) -1 464 76 -291 -308 22 -8 898 -9 076 -7 640 -5 785 70 770
Resultat efter finansnetto 26 179 5 187 1 533 1 911 4 069 -4 525 39 180 30 259 17 443 75 752
Årets resultat 28 986 6 816 2 880 2 910 3 440 -1 173 39 741 31 606 19 321 55 337
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 762 63 182 64 373 78 116 71 244 61 533 56 464 49 614 61 586 50 031
Omsättningstillgångar 30 270 11 873 13 344 7 578 34 692 46 530 84 442 62 879 56 812 85 639
Tillgångar 90 032 75 055 77 717 85 694 105 936 108 063 140 906 112 493 118 398 135 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 101 48 597 53 781 63 342 64 432 65 808 75 030 49 505 23 450 30 038
Obeskattade reserver 8 606 8 010 6 436 5 439 4 332 4 330 7 483 7 043 7 440 9 282
Avsättningar (tkr) 4 265 4 265 4 265 4 265 4 387 4 631 3 069 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 639 379
Kortfristiga skulder 26 060 14 183 13 235 12 648 32 785 33 294 55 324 55 945 86 869 95 971
Skulder och eget kapital 90 032 75 055 77 717 85 694 105 936 108 063 140 906 112 493 118 398 135 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 726 2 257 2 421 2 566 2 655
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 5 159 0 0 2 375 2 669 2 794 2 502 2 997
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 3 704 0 0 3 354 4 834 2 544 2 622 3 125
Utdelning till aktieägare 25 000 20 000 12 000 12 440 4 000 8 000 12 000 9 000 8 000 6 000
Omsättning 3 571 3 228 2 899 2 479 3 860 4 369 5 823 5 899 7 467 84 302
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 10 0 0 7 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 290 - - 617 832 725 933 10 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 3 - - 1 101 1 446 1 035 1 067 1 185
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 421 119 -253 -262 52 -8 868 -9 012 -7 578 -5 722 70 827
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,69% 11,32% 16,90% -34,26% -12,69% -25,83% 0,34% -22,25% -91,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,37% 7,70% 11,80% 2,74% 4,38% -4,08% 27,97% 32,63% 17,25% 56,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 790,93% 179,08% 316,39% 94,84% 123,04% -102,20% 676,73% 632,50% 273,57% 90,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 117,89% -71,61% 3,76% -204,52% 50,57% 306,46% 500,05% 119,49% -402,69% -12,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,21% 73,07% 75,66% 78,59% 63,84% 63,85% 57,16% 48,51% 24,33% 27,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,16% 83,71% 100,82% 59,91% 105,82% 139,75% 152,63% 112,39% 65,40% 89,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...