Visa allt om Ocean Origo Aktiebolag
Visa allt om Ocean Origo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 489 344 218 600 483 411 220 719 884 691
Övrig omsättning 47 26 - - - 483 60 190 76 -
Rörelseresultat (EBIT) 123 50 -56 43 46 849 -615 -120 8 -36
Resultat efter finansnetto 123 50 -56 43 45 849 -655 -154 -3 -30
Årets resultat 72 49 -46 32 26 844 -655 -154 -3 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 3 7 11 18 13
Omsättningstillgångar 397 225 179 267 216 230 107 498 436 726
Tillgångar 398 226 180 268 217 234 114 509 454 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 195 147 193 161 135 -709 -78 76 80
Obeskattade reserver 31 0 0 10 10 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 49 755 489 277 453
Kortfristiga skulder 100 31 34 65 46 50 67 97 101 206
Skulder och eget kapital 398 226 180 268 217 234 114 509 454 739
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 309 241 0 28 443 379 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 49 85 - 0 0 49 82 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 15 27 97 76 0 7 171 120 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 536 370 218 600 483 894 280 909 960 691
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 489 344 218 600 483 411 220 240 442 346
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 216 68 112 407 320 - 89 233 262 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 50 -56 43 48 853 -611 -113 15 -28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,15% 57,80% -63,67% 24,22% 17,52% 86,82% -69,40% -18,67% 27,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,90% 22,12% -31,11% 16,04% 21,20% 362,82% -539,47% -23,58% 1,76% -4,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,15% 14,53% -25,69% 7,17% 9,52% 206,57% -279,55% -16,69% 0,90% -4,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,71% 71,22% 61,01% 97,83% 96,69% 98,78% -160,91% 100,00% 76,13% 91,90%
Rörelsekapital/omsättning 60,74% 56,40% 66,51% 33,67% 35,20% 43,80% 18,18% 55,77% 37,90% 75,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,16% 86,28% 81,67% 74,76% 77,59% 57,69% -621,93% -15,32% 16,74% 10,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 397,00% 725,81% 526,47% 410,77% 469,57% 460,00% 159,70% 73,20% 317,82% 243,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...