Visa allt om Riro AB
Visa allt om Riro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 691 1 175 1 601 1 854 1 480 638 370 283 346 78
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 77 -54 73 315 63 37 -56 62 -2
Resultat efter finansnetto 111 76 -55 71 314 63 36 -58 60 -7
Årets resultat 85 40 -2 35 196 63 36 -58 60 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 9 13 18 0 0 0 3 10
Omsättningstillgångar 404 349 435 548 743 94 85 18 137 28
Tillgångar 404 353 444 561 761 94 85 18 140 38
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 201 161 163 269 73 10 -27 32 -28
Obeskattade reserver 37 37 16 73 52 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 115 267 320 440 22 76 45 109 66
Skulder och eget kapital 404 353 444 561 761 94 85 18 140 38
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 705 350 277 40 106 70 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 662 559 858 16 4 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 233 145 209 226 111 87 13 34 21 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0
Omsättning 1 691 1 175 1 601 1 854 1 480 638 370 283 346 78
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 846 588 801 - 1 480 638 370 283 346 78
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 358 541 - 646 464 124 141 95 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 81 -50 77 319 63 37 -53 69 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,91% -26,61% -13,65% 25,27% 131,97% 72,43% 30,74% -18,21% 343,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,72% 21,81% -12,16% 13,01% 41,39% 67,02% 43,53% -311,11% 44,29% -5,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,62% 6,55% -3,37% 3,94% 21,28% 9,87% 10,00% -19,79% 17,92% -2,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 70,13% 77,26% 75,78% 79,26% 97,18% 84,86% 87,28% 87,86% 75,64%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 19,91% 10,49% 12,30% 20,47% 11,29% 2,43% -9,54% 8,09% -48,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,94% 65,12% 39,07% 38,65% 40,38% 77,66% 11,76% -150,00% 22,86% -73,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 498,77% 303,48% 162,92% 171,25% 168,86% 427,27% 111,84% 40,00% 125,69% 42,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...