Visa allt om BWT Pharma & Biotech AB
Visa allt om BWT Pharma & Biotech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 112 719 61 143 65 345 74 898 70 787 74 884 71 118 63 033 91 481 83 029
Övrig omsättning 19 197 51 561 19 419 2 901 705 2 778 -70 -3 038 1 350 3 681
Rörelseresultat (EBIT) 19 700 8 546 13 659 9 329 9 807 14 058 10 923 2 510 6 810 5 026
Resultat efter finansnetto 19 687 8 532 13 670 10 175 10 012 14 559 9 354 311 5 309 3 980
Årets resultat 15 161 6 543 10 512 9 922 5 321 10 661 6 691 111 3 613 2 759
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 931 295 421 503 239 448 613 814 908 338
Omsättningstillgångar 93 546 74 822 38 909 32 183 27 189 37 014 34 623 34 587 35 122 34 664
Tillgångar 94 478 75 117 39 330 32 686 27 428 37 462 35 237 35 401 36 030 35 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 452 14 491 16 948 14 936 9 264 17 218 15 657 13 966 13 855 10 242
Obeskattade reserver 160 78 112 105 2 762 141 176 175 154 0
Avsättningar (tkr) 907 1 790 871 538 530 374 599 551 370 596
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 959 58 758 21 400 17 106 14 872 19 728 18 805 20 709 21 650 24 164
Skulder och eget kapital 94 478 75 117 39 330 32 686 27 428 37 462 35 237 35 401 36 030 35 002
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 1 562 2 147 1 260 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 11 517 11 203 10 078 11 221 11 924 9 793 9 144 10 674 9 747
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 4 867 4 768 3 950 4 535 4 811 4 626 4 650 4 909 4 600
Utdelning till aktieägare 15 000 6 500 9 000 8 500 4 250 13 275 0 0 0 0
Omsättning 131 916 112 704 84 764 77 799 71 492 77 662 71 048 59 995 92 831 86 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 19 19 17 19 21 22 21 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 636 3 218 3 439 4 406 3 726 3 566 3 233 3 002 4 158 3 954
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 034 898 877 893 860 817 755 781 790 750
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 937 8 673 13 785 9 532 9 990 14 290 11 172 2 743 6 943 5 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,35% -6,43% -12,75% 5,81% -5,47% 5,30% 12,83% -31,10% 10,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,86% 11,38% 34,77% 31,17% 36,65% 38,90% 31,21% 15,51% 24,87% 17,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,49% 13,98% 20,93% 13,60% 14,20% 19,46% 15,46% 8,71% 9,80% 7,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,23% -6,01% 40,91% 45,18% 50,44% 52,84% 54,64% 54,50% 42,96% 37,91%
Rörelsekapital/omsättning 14,72% 26,27% 26,79% 20,13% 17,40% 23,08% 22,24% 22,02% 14,73% 12,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,55% 19,37% 43,31% 45,95% 41,20% 46,24% 44,80% 39,82% 38,76% 29,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,23% 125,38% 175,60% 158,32% 166,52% 177,06% 178,99% 159,61% 155,96% 138,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...