Visa allt om Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag
Visa allt om Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 76 259 71 780 64 871 58 434 53 781 53 449 51 943 49 910 47 103 42 488
Övrig omsättning 157 79 3 54 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 528 11 296 9 549 8 809 7 037 7 952 6 588 6 332 5 200 4 498
Resultat efter finansnetto 12 665 11 224 9 566 8 744 6 919 7 664 6 623 6 702 5 397 4 746
Årets resultat 8 099 7 670 6 101 6 036 4 429 4 415 3 995 3 232 2 569 2 911
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 326 23 546 21 787 22 886 23 611 25 115 26 081 12 352 10 018 3 854
Omsättningstillgångar 43 777 36 111 32 504 29 705 28 850 25 061 20 944 17 496 16 301 18 441
Tillgångar 66 103 59 656 54 292 52 590 52 461 50 176 47 025 29 848 26 319 22 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 980 32 481 29 311 28 209 25 173 21 744 19 329 15 734 12 902 10 733
Obeskattade reserver 17 145 15 258 13 615 12 184 11 014 10 091 8 754 7 041 5 988 4 807
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 650 3 450 4 250 5 050 7 850 10 400 11 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 327 8 467 7 116 7 146 8 424 7 941 7 642 7 072 7 428 6 755
Skulder och eget kapital 66 103 59 656 54 292 52 590 52 461 50 176 47 025 29 848 26 319 22 295
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 1 561 1 824 754 0 627 883
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 6 250 6 066 5 576 3 828 4 174 3 839 3 221 3 674 2 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 999 2 987 2 875 2 469 2 564 2 536 1 204 1 905 1 862
Utdelning till aktieägare 3 400 3 600 4 500 5 000 3 000 1 000 2 000 400 400 400
Omsättning 76 416 71 859 64 874 58 488 53 781 53 449 51 943 49 910 47 103 42 488
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 15 14 14 14 13 7 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 766 4 486 4 325 4 174 3 842 3 818 3 996 7 130 5 888 4 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 648 597 617 618 594 581 596 627 711 630
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 036 12 659 10 914 10 173 8 387 9 326 7 897 6 820 5 666 5 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,24% 10,65% 11,02% 8,65% 0,62% 2,90% 4,07% 5,96% 10,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,22% 18,98% 17,81% 16,98% 13,78% 16,20% 14,81% 22,46% 20,51% 21,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,66% 15,77% 14,90% 15,28% 13,44% 15,21% 13,41% 13,43% 11,46% 11,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,18% 37,71% 37,64% 39,42% 38,87% 39,74% 38,14% 29,92% 34,55% 33,99%
Rörelsekapital/omsättning 45,17% 38,51% 39,14% 38,61% 37,98% 32,03% 25,61% 20,89% 18,84% 27,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,17% 74,40% 73,55% 71,71% 63,46% 58,16% 54,82% 70,10% 65,40% 63,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 367,05% 331,49% 319,86% 275,76% 223,44% 197,02% 160,80% 133,68% 108,00% 182,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...