Visa allt om AJ Controller AB
Visa allt om AJ Controller AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 338 681 714 697 2 025 2 654 1 267 2 124 1 674 1 371
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 519 -563 -85 429 1 862 208 374 518 324
Resultat efter finansnetto 49 520 -563 -85 439 1 862 211 374 518 324
Årets resultat 38 356 -127 -3 270 1 424 154 213 280 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 843 1 020 1 859 2 325 3 359 3 452 2 271 2 245 1 896 1 483
Tillgångar 843 1 020 1 859 2 325 3 359 3 452 2 271 2 245 1 896 1 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498 760 404 1 430 2 027 1 956 703 788 751 647
Obeskattade reserver 99 99 0 436 519 447 521 524 450 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 246 161 1 455 459 813 1 049 1 048 933 695 511
Skulder och eget kapital 843 1 020 1 859 2 325 3 359 3 452 2 271 2 245 1 896 1 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 263 865 468 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 15 802 319 310 295 256 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 5 419 100 180 370 224 184
Utdelning till aktieägare 300 300 0 900 593 199 170 240 176 176
Omsättning 338 681 714 697 2 025 2 654 1 267 2 124 1 674 1 371
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 714 697 1 013 1 327 634 1 062 837 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 3 46 633 235 397 767 476 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 519 -563 -85 429 1 862 208 374 518 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,37% -4,62% - -65,58% -23,70% 109,47% -40,35% 26,88% 22,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,81% 50,98% -30,29% -3,66% 13,07% 53,94% 9,29% 16,66% 27,32% 21,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,50% 76,36% -78,85% -12,20% 21,68% 70,16% 16,65% 17,61% 30,94% 23,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 176,63% 126,14% 56,58% 267,72% 125,73% 90,54% 96,53% 61,77% 71,74% 70,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,23% 82,08% 21,73% 75,33% 71,73% 66,21% 47,86% 51,91% 56,70% 59,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 342,68% 633,54% 127,77% 506,54% 413,16% 329,08% 216,70% 240,62% 272,81% 290,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...