Visa allt om Stora Blå Konfektion AB
Visa allt om Stora Blå Konfektion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 867 5 454 4 897 4 434 4 835 5 491 5 056 3 471 2 879 2 909
Övrig omsättning - - - - - - 7 - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 264 75 29 -86 21 102 180 112 62 48
Resultat efter finansnetto 247 65 12 -105 11 99 175 108 58 46
Årets resultat 188 20 0 -29 7 66 136 75 50 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 143 0 0 0 0 0 6 17 25
Omsättningstillgångar 977 1 209 1 591 1 181 1 771 1 483 1 013 692 368 330
Tillgångar 1 089 1 351 1 591 1 181 1 771 1 483 1 013 698 385 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 786 598 578 578 607 600 534 398 323 273
Obeskattade reserver 39 38 0 0 0 0 0 13 13 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 716 1 013 603 1 164 883 479 288 49 54
Skulder och eget kapital 1 089 1 351 1 591 1 181 1 771 1 483 1 013 698 385 355
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 140 288 205 187 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 899 689 675 605 579 604 558 336 236 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 242 153 212 183 166 228 289 221 201 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 867 5 454 4 897 4 434 4 835 5 491 5 063 3 471 2 896 2 909
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 289 1 818 1 632 1 478 1 612 1 830 1 685 1 157 960 727
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 282 306 267 251 334 381 261 214 193
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 294 83 29 -86 21 102 186 123 82 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,91% 11,37% 10,44% -8,29% -11,95% 8,60% 45,66% 20,56% -1,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,24% 5,55% 1,89% -7,20% 1,19% 6,88% 17,77% 16,19% 16,10% 13,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,84% 1,38% 0,61% -1,92% 0,43% 1,86% 3,56% 3,26% 2,15% 1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,12% 29,41% 33,90% 26,05% 26,70% 30,67% 34,79% 37,74% 38,73% 41,73%
Rörelsekapital/omsättning 10,37% 9,04% 11,80% 13,04% 12,55% 10,93% 10,56% 11,64% 11,08% 9,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,97% 46,46% 36,33% 48,94% 34,27% 40,46% 52,71% 58,36% 86,33% 82,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,62% 28,63% 17,47% 43,12% 13,66% 20,27% 76,83% 55,90% 581,63% 429,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...