Visa allt om Food Garden of Sweden AB
Visa allt om Food Garden of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 877 40 375 50 432 52 757 46 631 24 618 48 524 24 580 51 902 47 980
Övrig omsättning - - - 5 125 542 2 172 248 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 986 998 1 458 2 333 1 905 2 128 1 733 -2 407 -5 410 63
Resultat efter finansnetto 986 996 1 459 2 332 1 905 2 128 1 724 -2 406 -5 371 106
Årets resultat 768 775 1 133 2 000 1 905 2 128 1 724 -2 406 -4 497 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 42 60 86 9 10 1 469 51 110
Omsättningstillgångar 8 002 10 825 11 471 12 993 11 408 12 923 14 678 10 786 14 114 15 260
Tillgångar 8 002 10 848 11 513 13 053 11 494 12 932 14 688 12 255 14 165 15 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 913 895 1 253 2 120 2 025 3 852 1 724 -5 048 -2 642 1 855
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 089 9 953 10 259 10 933 9 469 9 080 12 964 17 303 16 807 12 640
Skulder och eget kapital 8 002 10 848 11 513 13 053 11 494 12 932 14 688 12 255 14 165 15 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-06
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 239 478 239 526 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 355 1 333 1 364 1 250 1 301 172 810 132 294 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 617 596 607 575 601 133 412 120 276 261
Utdelning till aktieägare 760 750 1 133 2 000 1 905 0 0 0 0 0
Omsättning 36 877 40 375 50 432 52 762 46 756 25 160 50 696 24 828 51 923 47 980
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 439 20 188 25 216 26 379 23 316 12 309 16 175 12 290 25 951 23 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 032 1 019 1 021 944 995 308 597 262 591 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 009 1 017 1 476 2 359 1 942 2 130 1 737 -2 399 -5 388 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,66% -19,94% -4,41% 13,14% 89,42% - 97,41% -52,64% 8,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,33% 9,20% 12,68% 17,87% 16,57% 16,46% 11,82% -19,63% -37,92% 0,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,68% 2,47% 2,89% 4,42% 4,09% 8,64% 3,58% -9,79% -10,35% 0,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,05% 9,29% 9,01% 9,54% 10,92% 10,82% 5,09% -3,21% 0,53% 9,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,48% 2,16% 2,40% 3,90% 4,16% 15,61% 3,53% -26,51% -5,19% 5,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,41% 8,25% 10,88% 16,24% 17,62% 29,79% 11,74% -41,19% -18,65% 16,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,68% 101,51% 106,33% 109,84% 108,20% 128,49% 110,96% 60,38% 80,91% 113,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...