Visa allt om LIRI AB
Visa allt om LIRI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 271 34 661 35 805 33 863 33 651 42 841 43 061 45 142 29 492 37 217
Övrig omsättning 352 9 655 432 788 302 952 664 219 27 113
Rörelseresultat (EBIT) -959 11 221 2 573 2 212 1 861 3 818 3 451 3 458 3 667 3 745
Resultat efter finansnetto -932 11 024 2 253 2 044 1 767 3 726 4 148 3 515 3 443 3 569
Årets resultat -40 6 919 1 824 1 627 1 311 2 290 1 733 1 280 1 817 1 818
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 779 18 245 9 246 6 869 7 317 7 932 2 065 1 804 1 613 937
Omsättningstillgångar 5 694 15 563 19 925 18 417 16 288 17 544 20 712 21 532 20 215 25 676
Tillgångar 30 473 33 809 29 170 25 287 23 605 25 476 22 777 23 336 21 828 26 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 833 23 873 16 954 15 130 15 503 16 192 13 902 13 448 12 429 10 614
Obeskattade reserver 6 162 7 037 5 131 5 240 5 437 5 936 5 776 4 853 4 058 3 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 706 2 669 0 0 0 676 0 7 756
Kortfristiga skulder 478 2 898 3 380 2 248 2 664 3 349 3 099 4 359 5 341 5 059
Skulder och eget kapital 30 473 33 809 29 170 25 287 23 605 25 476 22 777 23 336 21 828 26 611
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 1 057 1 016 1 018 1 515 972
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 1 018 0 -
Löner till övriga anställda 694 4 068 4 276 4 009 3 534 2 699 2 676 2 258 1 566 2 090
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 260 1 413 1 413 1 270 1 106 1 129 1 163 963 416 1 157
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 0 2 000 2 000 0 1 279 260 2
Omsättning 623 44 316 36 237 34 651 33 953 43 793 43 725 45 361 29 519 37 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 12 13 12 10 12 10 13 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 136 2 888 2 754 2 822 3 365 3 570 4 306 3 472 2 949 4 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 463 443 445 479 408 489 336 463 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -906 11 586 2 965 2 659 2 335 4 315 3 922 3 786 3 863 3 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,22% -3,20% 5,73% 0,63% -21,45% -0,51% -4,61% 53,07% -20,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,06% 33,58% 9,04% 9,14% 8,29% 15,42% 19,29% 16,62% 17,13% 14,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -343,91% 32,75% 7,36% 6,82% 5,82% 9,17% 10,20% 8,59% 12,68% 10,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,73% 35,57% 38,46% 38,45% 40,22% 32,58% 33,39% 31,43% 42,38% 37,72%
Rörelsekapital/omsättning 1 924,72% 36,54% 46,21% 47,75% 40,49% 33,13% 40,90% 38,04% 50,43% 55,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,98% 86,85% 71,84% 75,11% 82,65% 80,73% 79,72% 72,60% 70,33% 48,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 191,21% 537,03% 355,65% 489,99% 472,52% 400,48% 477,12% 334,89% 230,03% 299,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...