Visa allt om M & Q i Västerås Aktiebolag
Visa allt om M & Q i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 431 617 707 834 1 577 1 164 773 898 1 233 1 333
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 56 -48 -4 39 -7 2 -134 132 19
Resultat efter finansnetto -52 50 -53 -10 34 -10 0 -134 130 18
Årets resultat -52 40 -53 -10 33 -10 0 -91 63 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 9 9 9 9 9 12 16 21 28
Omsättningstillgångar 121 188 192 321 581 418 342 279 465 322
Tillgångar 130 197 201 330 590 427 354 295 486 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 104 65 118 128 95 105 105 196 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 93 137 212 462 332 249 190 248 211
Skulder och eget kapital 130 197 201 330 590 427 354 295 486 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 243 0 286 192 132 248 240 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 137 199 72 452 312 327 213 246 228 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 63 78 130 180 206 200 151 183 169 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 431 617 707 834 1 588 1 164 773 898 1 233 1 333
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 431 617 354 417 789 582 387 449 617 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 221 303 242 306 419 361 238 326 310 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 56 -48 -4 39 -4 5 -129 139 30
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,15% -12,73% -15,23% -47,11% 35,48% 50,58% -13,92% -27,17% -7,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,54% 28,93% -23,88% -0,91% 6,61% -1,64% 0,56% -45,08% 27,16% 5,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,51% 9,24% -6,79% -0,36% 2,47% -0,60% 0,26% -14,81% 10,71% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,98% 15,40% 7,78% 13,07% 7,55% 7,39% 12,03% 9,91% 17,60% 8,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,00% 52,79% 32,34% 35,76% 21,69% 22,25% 29,66% 35,59% 46,55% 39,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,13% 202,15% 140,15% 151,42% 125,76% 125,90% 137,35% 146,84% 187,50% 152,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...