Visa allt om Rosehill Lantbruks AB
Visa allt om Rosehill Lantbruks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 3 748 3 357 3 628 2 909 2 984 3 137 2 492 2 974 4 098 2 514
Övrig omsättning 85 - - 230 - 2 - - 260 20
Rörelseresultat (EBIT) -175 -140 208 280 -41 43 -196 271 346 -83
Resultat efter finansnetto -224 -226 107 217 -30 63 -240 192 256 -130
Årets resultat -224 -86 77 87 -10 43 -7 94 91 -107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 412 1 867 1 260 1 124 1 001 836 864 826 804 785
Omsättningstillgångar 2 319 2 892 3 001 3 852 2 782 2 741 2 583 3 018 2 239 1 970
Tillgångar 4 731 4 759 4 262 4 976 3 783 3 577 3 447 3 845 3 043 2 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 386 472 394 307 278 295 301 207 117
Obeskattade reserver 0 0 140 130 0 20 0 233 165 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 251 3 160 2 672 2 774 2 832 2 169 2 173 1 706 1 382 1 689
Kortfristiga skulder 1 319 1 213 978 1 677 643 1 110 980 1 603 1 289 949
Skulder och eget kapital 4 731 4 759 4 262 4 976 3 783 3 577 3 447 3 845 3 043 2 754
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 300 305 325 300 300 300 260 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 25 - - - - -
Löner till övriga anställda 645 630 260 150 295 220 260 335 179 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 167 162 135 119 147 126 141 175 124 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 3 833 3 357 3 628 3 139 2 984 3 139 2 492 2 974 4 358 2 534
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 249 1 119 1 814 1 455 1 492 1 569 1 246 1 487 2 049 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 272 266 350 287 386 325 350 409 282 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -72 -64 261 332 8 89 -151 313 399 -50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,65% -7,47% 24,72% -2,51% -4,88% 25,88% -16,21% -27,43% 63,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,13% -2,61% 4,97% 6,47% 1,27% 3,08% -5,66% 7,20% 11,73% -2,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,95% -3,69% 5,84% 11,07% 1,61% 3,51% -7,83% 9,31% 8,71% -3,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,71% 63,03% 65,10% 60,02% 58,91% 58,11% 49,44% 65,30% 56,56% 62,77%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% 50,01% 55,76% 74,77% 71,68% 51,99% 64,33% 47,58% 23,18% 40,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,40% 8,11% 13,64% 9,84% 8,12% 8,18% 8,56% 12,19% 10,71% 4,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,97% 44,02% 42,43% 73,11% 105,60% 65,50% 63,57% 71,49% 76,88% 85,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...