Visa allt om PA Restaurang & Café i Falköping AB
Visa allt om PA Restaurang & Café i Falköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 840 3 021 2 955 2 453 2 431 2 495 2 412 3 168 3 325 2 942
Övrig omsättning 142 139 166 58 111 25 - 2 - 59
Rörelseresultat (EBIT) 242 194 -53 65 98 140 -238 142 161 153
Resultat efter finansnetto 242 195 -55 65 98 137 -243 130 138 117
Årets resultat 242 195 -55 65 98 137 -243 130 138 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 90 115 70 92 123 206 355 493 659
Omsättningstillgångar 648 656 587 642 561 470 368 524 557 499
Tillgångar 713 747 701 712 653 592 574 879 1 049 1 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 529 587 392 447 381 284 147 389 259 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 122 206
Kortfristiga skulder 185 160 309 265 272 309 427 482 668 711
Skulder och eget kapital 713 747 701 712 653 592 574 879 1 049 1 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 357 333 373 322 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 920 987 1 130 874 802 312 413 456 541 758
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 326 301 341 247 234 210 249 303 322 254
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 2 982 3 160 3 121 2 511 2 542 2 520 2 412 3 170 3 325 3 001
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 710 755 591 613 608 624 603 792 665 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 316 329 297 283 262 224 249 279 213 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 266 218 -28 86 128 224 -89 324 334 323
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,99% 2,23% 20,46% 0,90% -2,57% 3,44% -23,86% -4,72% 13,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,94% 26,10% -7,56% 9,27% 15,01% 23,65% -41,46% 16,15% 15,44% 13,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,52% 6,45% -1,79% 2,69% 4,03% 5,61% -9,87% 4,48% 4,87% 5,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,82% 73,42% 71,98% 77,25% 75,24% 76,95% 74,75% 71,69% 69,35% 68,05%
Rörelsekapital/omsättning 16,30% 16,42% 9,41% 15,37% 11,89% 6,45% -2,45% 1,33% -3,34% -7,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,19% 78,58% 55,92% 62,78% 58,35% 47,97% 25,61% 44,25% 24,69% 20,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,86% 256,25% 104,53% 147,92% 106,99% 52,75% 23,89% 56,85% 34,73% 11,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...