Visa allt om Sableline Sweden AB
Visa allt om Sableline Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 517 13 578 11 825 10 680 11 849 11 655 12 571 13 190 13 586 9 380
Övrig omsättning 73 26 14 71 107 22 48 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 404 381 700 323 -299 227 -98 170 489 -329
Resultat efter finansnetto 192 161 476 70 -566 88 -249 -52 395 -372
Årets resultat 81 112 470 70 -566 88 -249 -16 283 -207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 28 42 22 70 211 300 433 299 305
Omsättningstillgångar 5 112 4 327 4 593 4 275 4 064 3 029 3 277 3 491 2 672 1 907
Tillgångar 5 144 4 355 4 636 4 297 4 134 3 240 3 578 3 924 2 972 2 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 777 765 295 120 486 399 647 663 381
Obeskattade reserver 66 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 731 803 1 351 1 300 1 494 1 273 1 521 723 500 384
Kortfristiga skulder 3 589 2 776 2 519 2 702 2 520 1 480 1 659 2 553 1 759 1 449
Skulder och eget kapital 5 144 4 355 4 636 4 297 4 134 3 240 3 578 3 924 2 972 2 213
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 009 992 1 267 460 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 876 1 707 1 428 1 296 1 313 270 448 283 766 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 696 632 564 513 488 448 584 625 432 532
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 590 13 604 11 839 10 751 11 956 11 677 12 619 13 192 13 586 9 380
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 420 2 263 1 971 1 780 1 975 1 943 2 095 2 198 2 717 1 563
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 412 338 310 312 301 381 384 352 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 423 395 714 372 -238 317 35 311 594 -193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,92% 14,82% 10,72% -9,87% 1,66% -7,29% -4,69% -2,91% 44,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,85% 8,75% 15,10% 7,52% -7,23% 7,04% -2,74% 4,43% 16,45% -14,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,78% 2,81% 5,92% 3,02% -2,52% 1,96% -0,78% 1,32% 3,60% -3,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,74% 49,15% 48,11% 51,40% 46,96% 52,83% 55,87% 54,22% 45,17% 49,43%
Rörelsekapital/omsättning 10,49% 11,42% 17,54% 14,73% 13,03% 13,29% 12,87% 7,11% 6,72% 4,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,74% 17,84% 16,50% 6,87% 2,90% 15,00% 11,15% 16,49% 23,52% 17,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,90% 69,38% 80,31% 79,57% 80,95% 61,82% 59,98% 60,16% 59,30% 49,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...