Visa allt om LIB Luck och InredningsBolaget AB
Visa allt om LIB Luck och InredningsBolaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 109 279 98 129 83 092 67 655 61 045 25 844 56 912 53 305 48 069 35 861
Övrig omsättning 182 408 - 106 - - - - 100 138
Rörelseresultat (EBIT) 15 543 13 296 8 496 7 342 5 235 2 953 5 485 5 698 5 703 1 233
Resultat efter finansnetto 15 640 13 601 8 568 7 430 5 342 2 965 5 415 5 690 5 230 1 255
Årets resultat 71 564 5 067 23 14 2 156 3 959 2 769 2 718 893
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 621 364 238 270 839 995 1 000 1 130 1 237 1 257
Omsättningstillgångar 31 088 15 633 23 361 11 515 13 410 14 492 15 266 14 234 9 957 6 867
Tillgångar 31 709 15 997 23 599 11 785 14 248 15 487 16 266 15 365 11 194 8 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 763 692 7 927 2 860 2 838 2 824 8 968 7 515 5 246 2 929
Obeskattade reserver 2 453 2 453 2 196 116 1 584 2 983 2 993 3 084 1 455 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 493 12 852 13 475 8 809 9 827 9 681 4 306 4 766 4 493 5 100
Skulder och eget kapital 31 709 15 997 23 599 11 785 14 248 15 487 16 266 15 365 11 194 8 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 830 200 486 462 497 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 4 333 4 009 3 496 3 277 2 326 717 1 998 1 461 1 328 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 399 1 909 1 733 1 527 1 784 550 1 564 1 384 1 134 3 657
Utdelning till aktieägare 0 0 7 800 0 0 0 8 300 506 500 400
Omsättning 109 461 98 537 83 092 67 761 61 045 25 844 56 912 53 305 48 169 35 999
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 8 7 7 7 7 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 611 10 903 10 387 9 665 8 721 3 692 8 130 7 615 8 012 7 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 979 680 615 644 675 203 570 462 501 1 004
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 662 13 373 8 568 7 367 5 384 3 012 5 674 5 844 5 846 1 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,36% 18,10% 22,82% 10,83% 136,21% - 6,77% 10,89% 34,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,50% 85,24% 36,87% 64,09% 38,62% 19,16% 33,79% 37,08% 50,98% 16,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,36% 13,90% 10,47% 11,16% 9,01% 11,48% 9,66% 10,69% 11,87% 3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,43% 28,20% 25,54% 27,29% 24,95% 25,27% 24,28% 25,90% 27,06% 27,73%
Rörelsekapital/omsättning 2,37% 2,83% 11,90% 4,00% 5,87% 18,62% 19,26% 17,76% 11,37% 4,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,44% 16,29% 40,85% 24,99% 28,11% 32,43% 68,69% 63,36% 56,22% 36,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,70% 112,18% 160,76% 112,49% 135,67% 147,87% 350,42% 294,94% 214,73% 130,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...