Visa allt om Närsjö Åkeri AB
Visa allt om Närsjö Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 954 2 060 1 830 1 911 2 203 1 804 1 656 1 878 2 142 1 773
Övrig omsättning - 30 - 41 - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 481 583 320 572 650 317 -184 -7 238 -103
Resultat efter finansnetto 543 619 525 630 595 294 -201 -54 199 -170
Årets resultat 447 482 420 369 304 241 -106 27 267 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 251 316 26 26 26 26 120 691 1 261 1 879
Omsättningstillgångar 2 771 2 646 2 498 2 323 1 961 1 629 1 525 1 602 1 613 1 106
Tillgångar 3 022 2 962 2 524 2 349 1 987 1 655 1 645 2 292 2 874 2 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 365 2 238 1 956 1 687 1 468 1 264 1 074 1 240 1 313 1 171
Obeskattade reserver 264 295 295 295 149 0 0 95 186 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 84 0 0 0 68 232 450 744 1 038
Kortfristiga skulder 394 346 273 368 370 323 340 507 631 418
Skulder och eget kapital 3 022 2 962 2 524 2 349 1 987 1 655 1 645 2 292 2 874 2 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 300 300 300 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 98 97 97 96 95 95 98 98 96 78
Utdelning till aktieägare 160 320 200 150 150 100 50 60 100 125
Omsättning 1 954 2 090 1 830 1 952 2 203 1 805 1 656 1 878 2 142 1 773
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 954 2 060 1 830 1 911 2 203 1 804 1 656 1 878 2 142 1 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 408 408 407 405 404 411 406 406 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 546 618 320 572 650 412 387 564 860 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,15% 12,57% -4,24% -13,25% 22,12% 8,94% -11,82% -12,32% 20,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,13% 21,07% 21,63% 26,82% 34,73% 20,00% -11,19% -0,09% 9,67% -3,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,05% 30,29% 29,84% 32,97% 31,32% 18,35% -11,11% -0,11% 12,98% -5,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 121,65% 111,65% 121,58% 102,30% 72,22% 72,39% 71,56% 58,31% 45,85% 38,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,07% 83,33% 86,61% 81,07% 79,41% 76,37% 65,29% 57,09% 50,35% 47,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 703,30% 764,74% 915,02% 631,25% 530,00% 504,33% 448,53% 315,98% 255,63% 264,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...