Visa allt om Hols Företagscenter AB
Visa allt om Hols Företagscenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 235 255 268 273 276 270 524 1 064 1 148 1 306
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) 76 122 129 134 95 103 -33 122 -60 44
Resultat efter finansnetto 71 110 115 114 75 90 -70 49 -116 -2
Årets resultat 109 85 64 63 51 90 -70 49 -92 13
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 517 556 598 647 703 805 865 853 901
Omsättningstillgångar 165 404 392 326 439 346 298 532 488 671
Tillgångar 643 920 949 924 1 086 1 049 1 104 1 397 1 340 1 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 298 273 269 206 157 67 138 89 201
Obeskattade reserver 0 69 69 41 13 0 0 0 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 180 420 460 500 740 780 918 1 108 1 130 1 137
Kortfristiga skulder 115 133 147 114 128 112 119 152 122 211
Skulder och eget kapital 643 920 949 924 1 086 1 049 1 104 1 397 1 340 1 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 215 60 60 60 0 2 0 0 0 20
Omsättning 235 255 268 273 276 280 524 1 064 1 148 1 315
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 162 129 134 151 160 37 175 -12 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,84% -4,85% -1,83% -1,09% 2,22% -48,47% -50,75% -7,32% -12,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,98% 13,37% 13,91% 15,04% 9,02% 9,82% -2,63% 8,80% -4,33% 2,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,77% 48,24% 49,25% 50,92% 35,51% 38,15% -5,53% 11,56% -5,05% 3,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,15% 97,65% 95,90% 98,17% 97,46% 97,78% 46,56% 36,37% 27,79% 26,42%
Rörelsekapital/omsättning 21,28% 106,27% 91,42% 77,66% 112,68% 86,67% 34,16% 35,71% 31,88% 35,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,12% 38,24% 34,13% 32,38% 19,85% 14,97% 6,07% 9,88% 6,64% 13,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,57% 237,59% 203,40% 196,49% 259,38% 209,82% 143,70% 281,58% 363,93% 291,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...