Visa allt om Travel Support Helpdesk Nordic AB
Visa allt om Travel Support Helpdesk Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 230 6 860 5 877 5 718 6 353 7 216 7 344 4 141 5 049 3 103
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 162 957 156 60 -236 370 317 -834 830 -36
Resultat efter finansnetto 1 162 953 158 62 -244 362 285 -846 841 -44
Årets resultat 269 429 77 162 -244 355 285 -640 472 -35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 31 58 187 481 784 1 079 1 355 120 90
Omsättningstillgångar 3 298 2 944 1 997 1 802 1 536 2 033 2 220 1 687 1 659 925
Tillgångar 3 329 2 975 2 055 1 990 2 017 2 817 3 299 3 042 1 779 1 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 517 707 339 262 100 484 479 194 593 172
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 32 626 612 0 0
Kortfristiga skulder 2 812 2 267 1 716 1 728 1 917 2 301 2 194 2 236 979 843
Skulder och eget kapital 3 329 2 975 2 055 1 990 2 017 2 817 3 299 3 042 1 779 1 015
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 435 563 616 528 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 054 3 016 2 828 3 250 2 766 2 856 2 165 2 026 1 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 111 1 206 1 123 1 268 1 261 1 354 989 890 665
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 230 6 860 5 877 5 718 6 353 7 216 7 344 4 141 5 049 3 103
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 8 9 12 10 10 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 904 762 653 715 706 601 734 414 631 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 465 472 498 507 378 478 378 435 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 173 984 323 365 78 693 638 -658 862 -13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,39% 16,73% 2,78% -10,00% -11,96% -1,74% 77,35% -17,98% 62,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,91% 32,20% 7,74% 3,17% -11,65% 13,31% 9,76% -27,22% 47,67% -3,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,07% 13,97% 2,71% 1,10% -3,70% 5,20% 4,38% -20,00% 16,80% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,72% 9,87% 4,78% 1,29% -6,00% -3,71% 0,35% -13,26% 13,47% 2,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,53% 23,76% 16,50% 13,17% 4,96% 17,18% 14,52% 6,38% 41,67% 16,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,28% 129,86% 116,38% 104,28% 80,13% 88,35% 101,19% 75,45% 169,46% 109,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...