Visa allt om Pica Kemi AB
Visa allt om Pica Kemi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 772 10 496 9 220 8 725 9 140 8 624 10 794 8 644 7 679 5 617
Övrig omsättning - 15 13 5 224 - 46 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 198 192 248 209 -450 -6 449 -106 406 303
Resultat efter finansnetto 71 47 59 55 -633 -66 469 -166 334 248
Årets resultat 71 47 59 55 -633 5 330 5 176 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 127 177 112 215 330 280 361 141 174
Omsättningstillgångar 3 555 3 403 4 081 3 534 3 126 2 431 2 362 2 246 2 160 1 948
Tillgångar 3 657 3 530 4 258 3 646 3 341 2 761 2 641 2 608 2 301 2 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 560 490 443 434 379 1 012 1 034 704 700 524
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 107 107 308 240
Avsättningar (tkr) 64 65 64 64 62 62 0 0 0 0
Långfristiga skulder 342 120 450 186 256 200 7 54 54 74
Kortfristiga skulder 2 690 2 856 3 301 2 962 2 644 1 487 1 494 1 743 1 240 1 285
Skulder och eget kapital 3 657 3 530 4 258 3 646 3 341 2 761 2 641 2 608 2 301 2 122
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 408 402 287 221 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 286 1 460 1 555 1 233 1 662 1 099 900 489 703 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 586 576 587 480 769 685 495 366 377 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 772 10 511 9 233 8 730 9 364 8 624 10 840 8 644 7 679 5 621
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 443 2 624 2 305 2 181 1 828 1 725 2 699 2 161 1 920 1 404
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 520 547 423 478 437 449 265 285 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 223 242 307 314 -335 121 576 26 488 417
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,90% 13,84% 5,67% -4,54% 5,98% -20,10% 24,87% 12,57% 36,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,47% 5,47% 5,82% 5,81% -13,08% 0,33% 19,61% -4,06% 17,99% 14,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,05% 1,84% 2,69% 2,43% -4,78% 0,10% 4,80% -1,23% 5,39% 5,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 39,08% 46,04% 46,42% 41,17% 47,21% 39,78% 35,98% 42,64% 48,91%
Rörelsekapital/omsättning 8,85% 5,21% 8,46% 6,56% 5,27% 10,95% 8,04% 5,82% 11,98% 11,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,31% 13,88% 10,40% 11,90% 11,34% 36,65% 42,14% 29,95% 40,06% 32,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,85% 36,59% 34,26% 29,98% 41,75% 46,13% 69,41% 69,54% 107,58% 85,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...