Visa allt om Profactor Consulting AB
Visa allt om Profactor Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 431 2 292 2 326 2 277 2 870 2 576 2 474 4 045 3 948 2 811
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 308 171 192 585 348 639 703 816 495
Resultat efter finansnetto 299 311 252 216 560 478 798 734 750 807
Årets resultat 187 194 158 110 393 378 620 521 508 666
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 206 1 252 1 477 2 014 1 308 1 909 2 214 1 614 1 324 1 619
Omsättningstillgångar 899 1 131 1 328 761 1 799 1 030 767 1 555 2 004 1 081
Tillgångar 2 105 2 383 2 805 2 775 3 108 2 939 2 981 3 168 3 328 2 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 471 1 794 2 159 2 289 2 519 2 447 2 339 2 219 2 108 1 600
Obeskattade reserver 200 150 100 59 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 44 88 0 101
Kortfristiga skulder 433 439 545 427 587 492 598 861 1 220 1 000
Skulder och eget kapital 2 105 2 383 2 805 2 775 3 108 2 939 2 981 3 168 3 328 2 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 061 994 1 104 1 046 1 287 1 201 869 1 879 1 524 1 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 507 452 486 471 550 513 423 805 652 481
Utdelning till aktieägare 610 510 560 287 340 320 270 500 410 0
Omsättning 2 431 2 292 2 326 2 277 2 870 2 576 2 474 4 045 3 948 2 811
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 216 1 146 1 163 1 139 1 435 1 288 1 237 2 023 1 974 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 830 763 849 803 959 906 688 1 385 1 219 864
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 287 311 174 201 594 358 664 731 840 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,06% -1,46% 2,15% -20,66% 11,41% 4,12% -38,84% 2,46% 40,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,20% 13,43% 9,02% 7,82% 19,40% 16,50% 27,17% 24,87% 24,82% 37,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,30% 13,96% 10,88% 9,53% 21,01% 18,83% 32,74% 19,48% 20,92% 35,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,17% 30,19% 33,66% 14,67% 42,23% 20,89% 6,83% 17,16% 19,86% 2,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,29% 80,19% 79,75% 84,05% 81,05% 83,26% 78,46% 70,04% 63,34% 59,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,62% 257,63% 243,67% 178,22% 306,47% 209,35% 128,26% 180,60% 164,26% 108,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...