Visa allt om Guldbutiken i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Guldbutiken i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 664 5 382 4 639 4 868 4 711 5 068 5 904 4 374 4 139 3 942
Övrig omsättning 1 1 366 1 132 2 5 5 16 310 156
Rörelseresultat (EBIT) 87 407 392 217 176 310 245 106 246 177
Resultat efter finansnetto 56 372 376 164 97 229 178 30 178 120
Årets resultat 43 289 326 144 92 184 151 24 115 63
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 15 37 31 26 0 3
Omsättningstillgångar 3 482 3 368 2 954 3 681 4 501 3 865 4 356 3 947 3 292 2 874
Tillgångar 3 482 3 368 2 954 3 688 4 516 3 902 4 387 3 973 3 292 2 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 790 1 747 1 458 1 132 988 896 727 576 552 436
Obeskattade reserver 0 0 0 44 77 106 128 157 164 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 419 378 152 1 025 1 318 1 167 1 581 851 1 007 856
Kortfristiga skulder 1 273 1 242 1 344 1 487 2 133 1 733 1 951 2 389 1 569 1 437
Skulder och eget kapital 3 482 3 368 2 954 3 688 4 516 3 902 4 387 3 973 3 292 2 877
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 254 254 288 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 253 1 257 1 103 1 089 1 297 1 015 906 833 1 044 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 409 316 333 434 546 531 474 421 489 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 665 5 383 5 005 6 000 4 713 5 073 5 909 4 390 4 449 4 098
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 416 1 346 1 160 1 217 1 178 1 267 1 476 1 458 1 380 1 314
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 401 371 384 467 451 416 520 518 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 407 399 224 183 317 252 106 249 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,24% 16,02% -4,70% 3,33% -7,04% -14,16% 34,98% 5,68% 5,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,50% 12,08% 13,27% 5,88% 3,92% 8,02% 5,61% 2,67% 7,47% 6,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,54% 7,56% 8,45% 4,46% 3,76% 6,18% 4,17% 2,42% 5,94% 4,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,56% 50,00% 38,41% 50,00% 56,91% 54,72% 45,78% 53,84% 50,64% 52,66%
Rörelsekapital/omsättning 39,00% 39,50% 34,71% 45,07% 50,27% 42,07% 40,74% 35,62% 41,63% 36,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,41% 51,87% 49,36% 31,57% 23,13% 24,96% 18,72% 17,34% 20,35% 18,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,92% 37,12% 2,83% 77,74% 40,13% 3,40% 35,67% 5,94% 8,60% 7,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...