Visa allt om Ugglapraktiken Aktiebolag
Visa allt om Ugglapraktiken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 18 017 15 322 14 653 14 085 16 133 7 753 8 104 7 870 7 564 7 257
Övrig omsättning 296 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 -141 48 97 324 171 140 83 -3 22
Resultat efter finansnetto 318 -143 48 104 326 171 142 86 -4 21
Årets resultat 180 -8 43 65 147 123 76 61 25 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 118 1 271 1 192 574 142 81 11 41 81 132
Omsättningstillgångar 5 035 3 454 3 226 3 395 3 025 1 893 1 818 1 454 1 533 1 619
Tillgångar 6 152 4 725 4 418 3 968 3 167 1 974 1 829 1 495 1 614 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 463 216 303 307 384 417 400 439 463
Obeskattade reserver 83 0 135 135 135 36 36 0 0 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 432 4 263 4 067 3 531 2 725 1 554 1 377 1 095 1 175 1 241
Skulder och eget kapital 6 152 4 725 4 418 3 968 3 167 1 974 1 829 1 495 1 614 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 352 472 358 507 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 922 3 598 3 772 3 268 3 195 1 237 1 263 1 768 1 479 1 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 950 1 256 1 242 1 086 1 209 523 646 754 578 617
Utdelning till aktieägare 100 0 0 30 120 225 30 60 100 50
Omsättning 18 313 15 322 14 653 14 085 16 133 7 753 8 104 7 870 7 564 7 257
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 12 10 10 7 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 501 1 179 1 221 1 409 1 613 1 108 1 013 984 1 081 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 388 434 462 463 320 309 370 399 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 615 102 225 160 375 191 170 123 41 92
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,59% 4,57% 4,03% -12,69% 108,09% -4,33% 2,97% 4,05% 4,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,43% -2,96% 1,11% 2,62% 10,29% 8,71% 7,76% 5,75% -0,12% 1,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,85% -0,91% 0,33% 0,74% 2,02% 2,22% 1,75% 1,09% -0,03% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,76% 51,44% 53,57% 52,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,20% -5,28% -5,74% -0,97% 1,86% 4,37% 5,44% 4,56% 4,73% 5,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,42% 9,80% 7,27% 10,14% 12,84% 20,80% 24,22% 26,76% 27,20% 28,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,69% 81,02% 79,32% 96,15% 111,01% 121,81% 132,03% 132,79% 130,47% 130,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...