Visa allt om Trogsta Hästsemin AB
Visa allt om Trogsta Hästsemin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 086 837 1 105 970 1 363 732 731 535 487 688
Övrig omsättning 22 - - 9 93 77 80 49 68 30
Rörelseresultat (EBIT) -168 -26 -22 100 382 63 213 -33 -234 -249
Resultat efter finansnetto -169 -30 -23 104 384 59 216 -30 -234 -251
Årets resultat -169 25 -23 69 318 59 216 -10 -230 -251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 18 28 38 48 0 3 9 31 61
Omsättningstillgångar 346 545 577 643 645 670 563 378 401 668
Tillgångar 354 563 605 681 693 670 567 387 432 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 312 287 410 541 223 304 88 99 79
Obeskattade reserver 0 0 56 56 45 0 0 0 20 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 251 189 215 107 447 263 298 313 627
Skulder och eget kapital 354 563 605 681 693 670 567 387 432 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 49 25 134 114 33 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 8 8 33 30 3 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 10 140 0 0 0
Omsättning 1 108 837 1 105 979 1 456 809 811 584 555 718
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 086 837 1 105 970 1 363 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 57 33 168 131 36 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -158 -16 -12 110 384 66 218 -17 -211 -222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,75% -24,25% 13,92% -28,83% 86,20% 0,14% 36,64% 9,86% -29,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -47,46% -4,62% -3,64% 15,12% 55,84% 9,40% 38,27% -7,75% -53,70% -34,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,47% -3,11% -1,99% 10,62% 28,39% 8,61% 29,69% -5,61% -47,64% -36,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,88% 21,03% 34,30% 44,95% 42,55% 15,57% 38,30% 12,71% -24,64% -2,62%
Rörelsekapital/omsättning 12,34% 35,13% 35,11% 44,12% 39,47% 30,46% 41,04% 14,95% 18,07% 5,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,40% 55,42% 54,66% 66,27% 82,85% 33,28% 53,62% 22,74% 26,25% 13,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,51% 45,82% 72,49% 110,70% 303,74% 89,93% 98,10% 47,99% 39,30% 52,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...