Visa allt om Conditori Nordpolen Aktiebolag
Visa allt om Conditori Nordpolen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 888 13 281 11 888 11 434 10 605 10 114 9 805 9 081 8 694 7 645
Övrig omsättning 7 3 - - 15 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 171 499 -354 25 -2 42 304 52 106 -135
Resultat efter finansnetto 167 479 -382 17 -17 42 297 25 76 -161
Årets resultat 47 363 -382 8 -18 25 215 12 50 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 418 1 155 1 160 965 1 286 410 576 1 000 1 175 1 394
Omsättningstillgångar 1 455 1 452 919 1 194 872 1 654 1 426 1 259 1 101 1 079
Tillgångar 2 873 2 607 2 079 2 158 2 158 2 064 2 002 2 259 2 276 2 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 826 780 417 799 791 809 785 596 584 534
Obeskattade reserver 210 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 233 431 4 169 1 101 359 693 1 037
Kortfristiga skulder 1 829 1 485 1 231 1 356 1 198 1 254 1 117 1 304 1 000 902
Skulder och eget kapital 2 873 2 607 2 079 2 158 2 158 2 064 2 002 2 259 2 276 2 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 672 685 648 0 0 70 50 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 5 647 4 731 3 753 3 405 3 179 3 489 3 268 3 152 2 844 2 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 880 1 486 1 529 1 357 1 218 1 133 1 082 1 168 1 095 942
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 14 895 13 284 11 888 11 434 10 620 10 114 9 805 9 081 8 694 7 645
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 17 16 16 15 15 15 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 993 949 699 715 663 674 654 605 669 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 447 351 342 317 310 291 294 307 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 559 752 -343 464 43 294 725 419 646 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,10% 11,72% 3,97% 7,82% 4,85% 3,15% 7,97% 4,45% 13,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,95% 19,14% -17,03% 1,20% -0,09% 2,03% 15,18% 2,39% 4,79% -5,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 3,76% -2,98% 0,23% -0,02% 0,42% 3,10% 0,59% 1,25% -1,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,71% 75,57% 76,05% 76,05% 75,54% 74,47% 74,78% 75,23% 75,42% 76,25%
Rörelsekapital/omsättning -2,51% -0,25% -2,62% -1,42% -3,07% 3,95% 3,15% -0,50% 1,16% 2,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,45% 33,21% 20,06% 37,03% 36,65% 39,20% 39,21% 26,38% 25,66% 21,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,67% 74,55% 45,90% 71,31% 47,58% 112,20% 98,93% 77,84% 86,40% 97,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...